NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
TAKA ZNIEWAGA SĄDU WYMAGA!-main-img
Dodano 11 grudzień 2019r.

TAKA ZNIEWAGA SĄDU WYMAGA!

Dodano 11 grudzień 2019r.

TAKA ZNIEWAGA SĄDU WYMAGA!

Czym jest zniewaga?

Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia czym jest zniewaga. Przestępstwo to zostało opisane w art. 216 kodeksu karnego. Na podstawie tego przepisu można stwierdzić, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto znieważa inną osobę. Sąd Apelacyjny  w Warszawie w Wyroku z dnia 26 lutego 2018 r. wskazał, że: zniewagę stanowią wypowiedzi godzące w godność danej osoby, obelżywe lub ośmieszające, niedające się zracjonalizować. Ze względu na to, że zniewaga godzi w poczucie własnej wartości danej osoby, znieważenie - inaczej niż zniesławienie - może nastąpić także wtedy, gdy odbiorcą wypowiedzi o treści naruszającej cześć jest wyłącznie ta osoba.

W związku z powyższym należy wskazać, że zachowanie sprawcy powinno być powszechnie przyjęte za obraźliwe, naruszające godność osobistą człowieka w świetle ogólnie przyjętych norm społeczno-obyczajowych.

Należy wziąć również pod uwa­gę uwa­run­ko­wania śro­do­wi­sko­we, gdyż w przy­pad­ku konkret­nych sy­tu­acji bądź śro­do­wisk, da­ne za­cho­wa­nie – w in­nej sy­tu­acji obraź­li­we – nie mo­że zo­stać uzna­ne za prze­stęp­stwo. Używanie słów obelżywych czy ośmieszających, które występują w danej społeczności (środowisku), mogą być uznane za ciężką obrazę. Obiektywne przesłanki, które decydują
o istnieniu zniewagi, nie wykluczają możliwości uwzględnienia obyczajów regionalnych, jak również znaczeń słów zwyczajowo przyjętych w środowiskach zawodowych (Przy użyciu słowa „rzeźnik” dla określenia zawodu związanego z ubojem zwierząt jest neutralne. Jednak gdy użyjemy tego słowa na określenie lekarza chirurga zyskuje ono wydźwięk jednoznacznie obraźliwy). Sytuację takie znajdują też niekiedy stosowne odzwierciedlenie w kontekstach sytuacyjnych, np. gdy pokrzywdzony jedynie w ściśle określonym momencie „poluzował” swoje relacje ze sprawcą (np. uczestnicząc z nim w swobodnym spotkaniu towarzyskim, przy wcześniejszych relacjach opartych wyłącznie na ogólnie przyjętych konwenansach). Tolerancja w tym specyficznym środowisku gdzie codzienne wulgaryzmy i nieobyczajne zachowania były niejako traktowane jako dopuszczalne formy komunikacji międzyludzkiej musi wpływać na poziom oceny społecznej szkodliwości czynu.

Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Krakowie w Wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt IV Ka 1455/16): Dla ustalenia, czy określone zachowanie sprawcy ma charakter znieważający, decydujące znaczenie mają kryteria obiektywne. W tym zakresie należy brać pod uwagę przede wszystkim generalnie akceptowane normy obyczajowe. W niektórych sytuacjach będą jednak miały istotne znaczenie normy przyjęte w określonym środowisku, na przykład okrzyk podczas zawodów sportowych "sędzia kalosz" czy też okrzyki wznoszone w czasie manifestacji i demonstracji politycznych. Niektóre słowa dopiero w pewnej sytuacji lub określonych kręgach towarzyskich zostaną uznane za znieważające.

Słowo „znieważa” wskazuje, że zachowanie głębiej ukazuje ujemny stosunek do osoby, aniżeli lekceważenie, polegające na nieokazaniu jej szacunku. Zachowania polegające na niedopełnieniu formuł grzecznościowych lub obowiązków określonych przez reguły dobrego wychowania nie stanowią zniewag w znaczeniu normatywnym (np. odwrócenie się plecami do osoby). W momencie gdy zaprosiłeś do swego mieszkania - jako gościa - konkretną osobę, a następnie jako gospodarz ostentacyjnie cofnąłeś swą dłoń przy powitaniu z nią, chcąc w ten sposób okazać jej pogardę, to uznać można, że według ocen społecznych miało miejsce znieważenie w znaczeniu art. 216 § 1 KK         

Kiedy sprawca dopuszcza się przestępstwa zniewagi?

            Istnieją trzy sytuacje, gdy dochodzi do zniewagi:

  • zniewaga bezpośrednia w Twojej obecności,
  • zniewaga pod Twoją nieobecność, ale publicznie (w obecności innych osób),
  • zniewaga pod Twoją nieobecność oraz niepublicznie (chodzi tutaj o zamiar by ta zniewaga do Ciebie dotarła).

 

Reagować czy nie reagować?

            Oczywiście, reagować! Sprawca nie powinien czuć się bezkarny, wszystko zależy właśnie od Ciebie. Należy pamiętać, że przestępstwo zniewagi jest jednym z pięciu przestępstw ściganych w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to, że policja lub prokuratura nie będą same wszczynać postępowania i nie będą dążyć do wyjaśnienia sprawy. W razie znieważenia powinno się złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia, w którym należy oznaczyć: osobę, która dokonała zniewagi, na czym polegała zniewaga oraz wskazanie dowodów na poparcie swojego oskarżenia. Oczywiście jak każde pismo procesowe, tak też prywatny akt oskarżenia, powinien spełniać warunki formalne takiego pisma. Należy złożyć go do Sądu Rejonowego właściwego do rozpoznania sprawy w którego okręgu popełniono przestępstwo. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł.

Co grozi sprawcy przestępstwa?

            Musimy odnieść się do literalnego brzmienia przepisu art. 216 kodeksu karnego.

1) Znieważenie zwykłe tj. gdy sprawca znieważył Cię w Twojej obecności albo pod Twoją nieobecność (lecz publicznie, chcąc by ta zniewaga dotarła do Ciebie) musi się liczyć z karą grzywny albo karą ograniczenia wolności (art. 216 § 1 k.k.).

2) Znieważenie kwalifikowane tj. gdy sprawca znieważył Cię za pomocą środków masowego komunikowania musi się liczyć z karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku (art. 216 § 2 k.k.). Należy również pamiętać, że w razie skazanie za przestępstwo zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania, Sąd obok kary może orzec nawiązkę na Twoją rzecz, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez Ciebie (art. 216 § 4 k.k.).

Sąd odstąpi od wymierzenia kary, gdy…

Warto uświadomić sobie, że Sąd nie zawsze wymierzy karę sprawcy przestępstwa zniewagi. Jeżeli zniewagę wywołało Twoje wyzywające zachowanie (np. słowne zaczepki, prowokacyjne i bardzo głośne słuchanie muzyki) albo jeżeli odpowiedziałeś naruszeniem nietykalności cielesnej (np. szarpanie, popychanie, szczypanie) lub zniewagą wzajemną, Sąd może (lecz nie musi!) odstąpić od wymierzenia kary (art. 216 § 3 k.k.).

Należy również pamiętać o wskazaniu dowodów na poparcie aktu oskarżenia (mogą być to np. sms-y, e-maile, nagrania, zeznania świadków). Bez tego trudno będzie udowodnić winę oskarżonego (gdyż to my jesteśmy oskarżycielami! ).

Nie mogę się niczego domagać od sprawcy przestępstwa?

Oczywiście, że możesz. Zgodnie z art. 49 k.p.k. można złożyć wniosek o naprawienie szkody aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej (okres do zakończenia postępowania dowodowego a przed mowami końcowymi stron). W razie skazania sąd może orzec, a na Twój wniosek lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 k.k.). Natomiast jeżeli orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na Twoją rzecz (art. 46 § 2 k.k.).

            Oprócz roszczeń majątkowych można domagać się od sprawcy przestępstwa przeprosin (art. 72 § 1 pkt 2 k.k.). Taką decyzję co do formy, czasu i miejsca przeprosin podejmuje Sąd, lecz bierze on pod uwagę Twoje zdanie.  

Mogę wystąpić z takim aktem oskarżenia kiedy chcę!

Przepisy prawa karnego wyłączają taką możliwość. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (tak jak wyżej wspomniano m.in. przestępstwa zniewagi) ustaje z upływem roku od czasu, gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 2 k.k.). W przypadku wszczęcia w tym okresie postępowania przeciwko osobie przedawnienie karalności przestępstwa zniewagi następuje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art. 102 k.k.)

Czy ścieżka karna jest moją jedyną szansą dochodzenia sprawiedliwości?

Gdy zostaliśmy znieważeni, stanowi to naruszenie dóbr osobistych, dzięki czemu możemy dochodzić roszczeń na ścieżce cywilnej (stanowi o tym art. 23 i 24 kodeksu cywilnego). Jednak warto pamiętać, że uzyskanie wyroku skazującego sądu karnego ułatwia nam dochodzenie dalszych roszczeń  na drodze cywilnej (wyrok sądu karnego jest wiążący dla sądu cywilnego).

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony poprzez znieważenie, masz na to dowody – nie bądź bierny i działaj! Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Ze swojej strony zapewnimy merytoryczną               i profesjonalną pomoc w sprawie od samego początku aż do korzystnego dla Ciebie wyroku.  

Kamil Stępień – aplikant adwokacki Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

 

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?