NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Umowy i kontrakty w czasie epidemii Covid-19-main-img
Dodano 11 maj 2020r.

Umowy i kontrakty w czasie epidemii Covid-19

Dodano 11 maj 2020r.

Umowy i kontrakty w czasie epidemii Covid-19

Zagoszczenie COVID-19 w otaczającej nas rzeczywistości rzecz jasna wywołuje skutki nie tylko w sferze zdrowotnej, ale także, a być może przede wszystkim, w gospodarczej. Wprowadzone przez rządzących restrykcje i ograniczenia znacząco bowiem wpłynęły właściwie na wszelkie sfery życia, w tym bardzo mocno właśnie na kwestie zawodowo-biznesowe, opierające się przecież na licznie zawieranych umowach, stanowiących podstawę jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji z pewnością wielu przedsiębiorców staje przed pytaniem „Co robić gdy nie jestem w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań?”, lub z drugiej strony „Co w przypadku, kiedy mój kontrahent/klient przestaje płacić?” albo „Co z umową kiedy muszę zamknąć zakład?”. Problemy te w dużej mierze dotyczyć mogą przede wszystkim tych, których działalność opiera się na świadczeniu usług na rzecz swoich klientów, którzy usługi te wynagradzają świadczeniami okresowymi, tj. np. comiesięcznymi, kwartalnymi czy półrocznymi. Mowa tutaj chociażby o prywatnych żłobkach, szkołach językowych, czy klubach fitness – co wtedy z płatnościami? O czym zatem warto wiedzieć odnośnie zobowiązań umownych i jak tę wiedzę przenieść na obecną sytuację wynikającą z COVID-19? Wskazujemy poniżej.

PACTA SUNT SERVANDA…

Ta łacińska paremia stanowi jedną z podstawowych zasad obowiązujących na gruncie wszelkich stosunków zobowiązaniowych. Oznacza ona nic innego jak po prostu to, iż umów należy dotrzymywać. Realizacja tego postulatu ma służyć zagwarantowaniu pewności i stabilności obrotu prawnego, a w tym i gospodarczego. Oczywistym bowiem jest, iż stosunek umowny, opierający się na wzajemnym zaufaniu, winien być kształtowany w dobrej wierze, z zamiarem wywiązania się z nakładanych na siebie zobowiązań. Co za tym idzie, strona przystępująca do umowy oczywiście ma prawo oczekiwać określonego zachowania, czy świadczenia drugiej strony umowy. Mimo, iż zasada pacta sunt servanda nie została bezpośrednio wyrażona w żadnym przepisie kodeksu cywilnego, biorąc pod uwagę całokształt regulacji tejże ustawy odnośnie zobowiązań umownych, wyraźnie zauważalna jest jej obecność w naszym porządku prawnym. Stosownie bowiem chociażby do art. 354 k.c. dłużnik winien wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Generalnie więc, dopóki nie wprowadzono jakichkolwiek zmian do umowy, należy ją wykonywać w takim kształcie w jakim ją zawarto. Reguła ta, ogólnie panująca w polskim porządku prawnym, doznaje jednak pewnych wyjątków, które mogą okazać się dla przedsiębiorców, lub ich klientów, niemogących wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek występowania COVID-19, niezmiernie istotne. Wskazać jednak należy, pomimo powyższego, iż uchylenie się od skutków prawnych zawartej umowy nie jest wcale proste, a wciąż w większości przypadków najlepiej jest po prostu postarać się polubownie porozumieć co do sposobu realizacji umowy w tych nowych warunkach ze swoimi kontrahentami.

Adwokat Rzeszów

Kancelaria prawna w Rzeszowie - Tokarczyk i Partnerzy

BRZMIENIE UMÓW

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności każdorazowo należy dokładnie zbadać treść samej umowy, a konkretnie regulacji dotyczących kwestii odpowiedzialności stron za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie (o ile takie poczyniono). Strony niejednokrotnie bowiem wprowadzają do umów postanowienia odnośnie tzw. „siły wyższej”, której wystąpienie modyfikuje wzajemnie relacje między stronami – w określony w umowie sposób, na przykład poprzez właśnie zwolnienie stron z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane ową siłą wyższą, lub odstąpienie z jej powodu od umowy. Co istotne, pojawienie się COVID-19 i tego skutki z pewnością w wielu przypadkach będzie można uznać jako ową siłę wyższą, niemożliwą do przewidzenia, w szczególności w odniesieniu do umów zawartych przed pojawieniem się wirusa w Chinach. Co prawda nie ma definicji legalnej siły wyższej, jednak w doktrynie uznaje się, iż oznacza ona zdarzenie o nieprzewidywalnym i nadzwyczajnym charakterze, któremu nie można było zapobiec oraz o niemożliwych do uniknięcia skutkach. Jeżeli zatem umowa zawiera postanowienia odnośnie „siły wyższej” to sytuacja jest prosta - strona umowy, przykładowo klient przedsiębiorcy, ma szansę uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania świadczenia, na zasadach określonych w tej umowie. Problem pojawia się, gdy umowa milczy na temat vis maior.  Wówczas pomocy należy szukać w dotychczas obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego, dotyczących niewykonywania zobowiązań.

 SIŁA WYŻSZA Z PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

Stosownie do art. 471 k.c. osoba, która wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyrządziła szkodę, winna jest ją naprawić, chyba że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynika z okoliczności, za które ta osoba odpowiedzialności nie ponosi. Przekładając tenże przepis na obecną sytuację należy zasygnalizować, iż jeżeli osoba zobowiązana do określonego świadczenia na podstawie zawartej umowy nie jest w stanie go spełnić wywołując szkodę, czego powodem jest wyłącznie sytuacja spowodowana występowaniem COVID-19, możliwe będzie uwolnienie zobowiązanego od odpowiedzialności i obowiązku naprawienia tej szkody. Trzeba jednak pamiętać, iż będzie to możliwe jedynie wtedy, kiedy zobowiązany należycie wykaże przyczynę niewykonania zobowiązania (COVID-19 jako niezależna od niego).

KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS

Drugim wyjątkiem od zasady pacta sunt servanda jest regulacja z art. 3571 k.c., która w dobie COVID-19 wzbudza spore zainteresowanie, gdyż przepis ten przewiduje możliwość sądowej modyfikacji umowy, w przypadku zaistnienia pewnych nadzwyczajnych sytuacji, nieprzewidzianych w chwili zawierania porozumienia. W związku z tym, w ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów wskazujących właśnie na klauzulę rebus sic stantibus, ze wspomnianego wyżej przepisu, jako na złoty środek dla wszelkich tych przypadków niewywiązywania się z umów, które spowodowane są przyczyną mającą swe źródło w występowaniu COVID-19. Wydaje się jednak, iż należy do tego poglądu podchodzić z rezerwą, gdyż o ile rzeczywiście art. 3571 k.c. daje szansę dla zobowiązanego na dostosowanie umowy do nowych warunków w jakich się znalazł, o tyle ze względu na sam mechanizm z art. 3571 k.c., droga do tego z pewnością nie jest prosta i wymaga czasu. Dlaczego?

Zgodnie z art. 3571 k.c. „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”  Jak zatem z powyższego wynika, do zmiany umowy, tudzież jej rozwiązania, konieczna jest nadzwyczajna zmiana stosunków, której strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, dodatkowo powodująca nadmierne trudności zobowiązanemu przy wykonywaniu świadczenia albo też grożąca przy tym rażącą stratą. Jak wskazuje się komentarzach prawa, nadzwyczajna zmiana stosunków to taki stan rzeczy, który się zdarza bardzo rzadko, jest niebywały, niezwykły i dotyczy zmiany stosunków społecznych i gospodarczych, które mają co istotne - charakter powszechny. Wydaje się więc, iż skutki jakie wywołał COVID-19 w Polsce z całą pewnością można uznać za nadzwyczajną zmianę stosunków. Jeżeli zatem z tego powodu zobowiązany spotyka się z nadmiernymi trudnościami przy wykonywaniu zobowiązania lub też spełnienie tego zobowiązania grozi mu rażącą stratą, może dochodzić zmiany umowy, czyli dostosowania jej do aktualnych warunków w jakich się znajduje (np. finansowych) lub nawet jej rozwiązania. Jednakże w tym miejscu pojawia się problem, gdyż wskazanych zmian dokonać może jedynie sąd, a co za tym idzie, konieczne do tego jest złożenie stosownego powództwa, którego rozpoznanie w obecnej sytuacji z pewnością nie nastąpi szybko. Biorąc zatem pod uwagę konieczność sprawnej, szybkiej reakcji na zmienione, a aktualne przecież warunki w jakich znalazł się zobowiązany, mechanizm klauzuli rebus sic stantibus, mimo iż możliwy do zastosowania wobec istnienia ku temu przesłanek, wydaje się nie być dostosowany pod względem technicznym do przeprowadzenia w zaistniałej sytuacji epidemicznej. Jak słusznie bowiem podnoszą niektórzy komentatorzy, zobowiązanym na nic zda się rozwiązanie oddalone w czasie o kilka dobrych miesięcy, a co więcej, nawet niepewne. Warto dodać, iż tzw. „tarcza antykryzysowa” nie wskazuje wśród wymienionych spraw pilnych, przewidzianych do szybszego rozpoznania w obecnej sytuacji, spraw dotyczących problemu omawianego w niniejszym artykule. Niemniej jednak, w odniesieniu do ewentualnie już zapadłego w końcu orzeczenia, przepis nie wskazuje czy to orzeczenie sądu wydane na podstawie wspomnianego przepisu odnosi skutek z chwilą wydania orzeczenia czy też może być wydane ze skutkiem wstecz, na czas określony przed wydaniem orzeczenia. Zdaniem komentatorów prawa, sąd może w orzeczeniu określić termin, w którym przykładowo ustają skutki zawartej umowy, a dalej – orzec o wzajemnych rozliczeniach stron (ustalić i zasądzić odpowiednie kwoty tytułem sprawiedliwego rozliczenia stron, z uwzględnieniem zmiany stosunków z powodu COVID-19). Wydaje się więc, iż możliwe jest odpowiednie zmodyfikowanie umowy, a nawet jej rozwiązanie, dostosowując to do zaistniałej, zmienionej sytuacji zobowiązanych – jednakże z pewnością wymaga to czasu.

TYTUŁEM PODSUMOWANIA

W zaistniałej, niewątpliwie trudnej dla zobowiązanych dobie COVID-19, z pewnością najlepiej jest przede wszystkim polubownie porozumieć się z podmiotem, względem którego jest się zobowiązanym. Wzajemne zrozumienie i skłonność do ustępstw oraz kompromisów wydaje się być najlepszym lekarstwem dla trudności w realizacji umów - w obecnej, niełatwej sytuacji gospodarczej i społecznej. Utopijnym jest jednak przekonanie o możliwości polubownego rozwiązania wszelkich trudności w spełnianiu zaciągniętych zobowiązań, wobec czego w razie braku takich porozumień warto mieć świadomość o regulacjach wskazanych po krótce powyżej.  

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?