NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
SPÓŁKA Z O.O. W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ.  NA CZYM TO POLEGA I CZY JESZCZE SIĘ OPŁACA?-main-img
Dodano 04 luty 2021r.

SPÓŁKA Z O.O. W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ. NA CZYM TO POLEGA I CZY JESZCZE SIĘ OPŁACA?

Dodano 04 luty 2021r.

SPÓŁKA Z O.O. W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ. NA CZYM TO POLEGA I CZY JESZCZE SIĘ OPŁACA?

Coraz częściej w obrocie gospodarczym występują spółki o firmach kończących się określeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”. Jeśli spotkałeś się kiedyś z takim określeniem, być może zastanawiałeś się z jaką właściwie spółką masz do czynienia lub czy może chodzi tutaj o dwie odrębne spółki? Dla tych, którzy nie wiedzą jak oceniać podmioty z taką firmą, spieszymy z pomocą – w takim przypadku chodzi o spółkę komandytową, w której jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Skonstruowanie spółki komandytowej właśnie w taki sposób ma jedną zasadniczą zaletę, która zapewne stanowiła główną przyczynę wzrastającej do niedawna popularności takiego modelu prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuacja może się jednak nieco zmienić w najbliższym czasie, z uwagi na zmiany podatkowe dotyczące spółek komandytowych, które obowiązują od stycznia tego roku. Jeśli zatem jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu, koniecznie sprawdź, z czego wynika atrakcyjność takiej spółki komandytowej, ale i co może stanowić jej odczuwalną wadę. Po krótkim wstępie, który pozwoli Ci zrozumieć sens spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, dowiesz się jakie są plusy i minusy organizacji biznesu na jej konstrukcji.

 

W Polsce działalność gospodarczą w formie spółki handlowej można prowadzić według 6 modeli, odpowiadających 6 rodzajom spółek. Spółki te różni od siebie wiele aspektów, jednak tą kluczową kwestią, koncentrującą w sobie istotę podziału spółek, jest kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie powinno to budzić większych wątpliwości – jedną z podstawowych rzeczy, o której myśli się przy zakładaniu biznesu, z pewnością jest problem odpowiedzialności za ewentualne długi. „Co w sytuacji gdy moja działalność nie wypali?”, „Czy mój majątek będzie bezpieczny?”, „Czy komornik będzie mógł mi zająć właściwie wszystko?”. To naturalne myśli przychodzące do głowy przy zakładaniu i prowadzeniu działalności. I choć wspomniane 6 spółek dzieli się na spółki osobowe i kapitałowe w dużej mierze z przyczyn dotyczących sposobu ich wewnętrznej organizacji i funkcjonowania, a także wzajemnych relacji między wspólnikami i ich wpływu na działalność spółki, to jednak chyba najistotniejsza różnica między tymi dwiema grupami spółek dotyczy właśnie kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych zasadą bowiem jest, że wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki - natomiast w spółkach osobowych odpowiadają co do zasady całym swoim majątkiem. Wobec tego, na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że spółki kapitałowe są dużo bardziej korzystne i atrakcyjne dla prowadzenia biznesu. Pomijając aspekt rozmiaru planowanej działalności (spółki kapitałowe najlepiej odpowiadają obsłudze dużych przedsięwzięć gospodarczych), ich główną zaletą jest przecież to, że zwyczajnie są bezpieczniejsze – w razie niepowodzenia osobisty majątek wspólnika co do zasady nie zostanie naruszony. Z drugiej strony funkcjonowanie spółek kapitałowych jest znacznie bardziej skomplikowane – głównie dlatego, że spółki takie działają poprzez ciała co do zasady kolegialne, czyli organy, w skład których nie zawsze wchodzą wspólnicy. Procesy decyzyjne w takich spółkach, zarówno jeśli chodzi o czynności wewnętrzne jak i zewnętrzne, są zatem dużo bardziej sformalizowane, a dodatkowo szansa na to, że wola wspólnika nie zostanie zrealizowana, jest sporo wyższa niż w spółkach osobowych, których główną zaletą jest prostota działania i bezpośredni wpływ wspólników na działania spółki. Spółki osobowe nie działają przez organy, a wszelkie czynności dokonywane są bezpośrednio przez wspólników. Jeśli chodzi natomiast o kwestie podatkowe – w dużym uproszczeniu spółki kapitałowe podlegają podwójnemu opodatkowaniu, tj. najpierw spółka odprowadza podatek od zysku, a następnie wspólnik od dywidendy. W spółkach osobowych, obecnie już tylko co do zasady, opodatkowani są jedynie wspólnicy.

Powyższa, maksymalnie skonsolidowana charakterystyka obu rodzajów spółek została przytoczona nie bez przyczyny – spółka komandytowa, w której wspólnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, daje możliwość połączenia wskazanych wyżej zalet odpowiednio spółek osobowych i spółek kapitałowych, które przecież w swojej istocie tak się między sobą różnią. Można powiedzieć, że omawiana spółka to swego rodzaju hybryda, a dlaczego wskazujemy poniżej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA W SPÓŁCE Z O.O. SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

 

Spółka komandytowa to spółka osobowa, w której musi występować co najmniej dwóch wspólników – komandytariusz oraz komplementariusz, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Spółkę tę w swojej istocie, już w jej podstawowym modelu, cechuje wyjątek od zasady, że wspólnicy spółki osobowej odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W spółce komandytowej taką odpowiedzialność rzeczywiście zawsze ponosi komplementariusz, jednak odpowiedzialność komandytariusza można ograniczyć, a nawet wyłączyć.

Zgodnie z przepisami komandytariusz odpowiada do wysokości tzw. sumy komandytowej – czyli cyfrowo określonej kwoty pieniężnej przypisanej dla takiego komandytariusza w umowie spółki, jako granica jego odpowiedzialności za zobowiązania, np. 10 000 zł – w granicach różnicy między nią, a wartością wniesionego do spółki wkładu. Zakładając zatem, że przy sumie komandytowej wynoszącej 10 000 zł komandytariusz wniesie do spółki tytułem wkładu 10 000 zł, jego odpowiedzialność za zobowiązania zniknie (pozostanie jedynie ryzyko straty wniesionych 10 000 zł). Wówczas, jeśli w spółce pozostaje oprócz niego wyłącznie jeden komplementariusz, to on jako jedyny wspólnik będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem.

Wykorzystując, że przepisy nie stoją na przeszkodzie aby wspólnikiem w spółce komandytowej była osoba prawna, możliwe jest zatem doprowadzenie do sytuacji, w której żadna osoba fizyczna w spółce komandytowej nie będzie odpowiadała swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli jedynym komplementariuszem spółki będzie właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a żaden komandytariusz (którym może być wspólnik komplementariusza – spółki z o.o.) nie będzie ponosił odpowiedzialności - na zasadach wyżej wskazanych. Wówczas to spółka z o.o., jako komplementariusz, będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Biorąc natomiast pod uwagę zasadę, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania wspólnicy, realna odpowiedzialność za zobowiązania tak skonstruowanej spółki komandytowej ograniczy się zatem wyłącznie do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec powyższego zupełnie możliwe jest, abyś działał w spółce komandytowej jako komandytariusz oraz wspólnik, nawet jedyny, komplementariusza – spółki z o.o. Wówczas, jeżeli jako komandytariusz wniesiesz do spółki wkład równy przypisanej Ci sumie komandytowej, Twój majątek osobisty co do zasady będzie bezpieczny. Co do zasady, gdyż w niektórych przypadkach wspólnik spółki z o.o. może odpowiadać za długi spółki – przede wszystkim wtedy, gdy działa jako członek zarządu. Niemniej odpowiedzialność taka powstanie tylko w ściśle określonych przypadkach i można się od niej uwolnić.

Brak odpowiedzialności osobistej w spółce komandytowej, połączony z mniej sformalizowanym procesem decyzyjnym (jako że taka spółka komandytowa wciąż pozostaje spółką osobową), stanowi zasadniczą zaletę omawianej konstrukcji.

PODATKI W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

Do niedawna druga istotna zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej dotyczyła opodatkowania. Ściślej rzecz ujmując, przy odpowiednim skonstruowaniu umowy spółki możliwe było znaczne ograniczenie tzw. „podwójnego opodatkowania”, które normalnie występuje w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Polega ono na tym, iż w pierwszej kolejności spółka odprowadza podatek CIT od uzyskanych zysków, a następnie wspólnicy podatek PIT od uzyskanej dywidendy. Do niedawna właściwa konstrukcja omawianej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej umożliwiała ucieczkę od takiego zwiększonego ciężaru podatkowego, przy wykorzystaniu zasady, że w spółkach komandytowych opodatkowani są jedynie wspólnicy, a nie spółka. W jaki sposób? W umowie spółki komandytowej należało ustalić wysoki procent udziału w zysku dla komandytariusza np. w rozmiarze 98%, przy udziale w zysku spółki z o.o. na poziomie 2%. Wówczas zdecydowana większość zysku, trafiająca bezpośrednio do komandytariusza, opodatkowana byłaby jedynie podatkiem PIT, natomiast tylko niewielka część zysku przeznaczona dla spółki z o.o. podatkiem CIT i ewentualnie dalej znowu podatkiem PIT przy jego wypłacie. 

Od początku 2021r. zmieniły się opisane po krótce wyżej zasady opodatkowania spółek komandytowych, niestety na niekorzyść podatników. Druga odczuwalna korzyść prowadzenia biznesu w ramach omawianej spółki komandytowej straciła więc na aktualności, a można wręcz powiedzieć, iż zmieniła się w wadę. Dlaczego? Wskutek ostatnich zmian wszelkie spółki komandytowe, a więc i również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowe, obciążone zostały podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. podatkiem CIT. Konsekwencją tego jest dotknięcie omawianej w niniejszym tekście spółki tzw. „podwójnym opodatkowaniem”, tak jak ma to miejsce w przypadku spółek z o.o. W obliczu ostatnich zmian, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej podatek w pierwszej kolejności zapłaci bowiem spółka – podatek CIT, a następnie wspólnicy od pobranych zysków – komandytariusz podatek PIT, a komplementariusz podatek CIT. Co prawda ten drugi będzie mógł odliczyć od swojego podatku podatek zapłacony już przez spółkę, jednak z uwagi na wspomniany już wcześniej niewielki udział w zyskach, kluczowa w tym zakresie regulacja dotyczy komandytariuszy. Ustawodawca przewidział, iż co prawda nie będą oni musieli uwzględniać w podstawie opodatkowania 50% kwoty przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki, ale tylko pod warunkiem, iż kwota ta nie będzie większa niż 60.000,00 zł w roku podatkowym, a dodatkowo nie będą mogli być powiązani osobowo lub kapitałowo z komplementariuszem – spółką z o.o.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ O SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

            Oprócz opisanych wyżej kluczowych aspektów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, warto mieć świadomość dodatkowych jej wyróżników. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia podwójnej, pełnej księgowości, tj. zarówno co do spółki komandytowej jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo, zakładając spółkę komandytową, w której komandytariuszem jesteś Ty, a komplementariuszem spółka z o.o., w której jesteś wspólnikiem, musisz liczyć się z wyższymi kosztami jej rejestracji (koszty rejestracji spółki z o.o. plus koszty rejestracji spółki komandytowej). Pamiętaj również, że jako komandytariusz będziesz miał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

  

Jarosław Pużanowski - aplikant - Tokarczyk i Partnerzy

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?