NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Rozwód a separacja – jakie są różnice?-main-img
Dodano 21 maja 2021r.

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa staje wiele względów.

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa staje wiele względów.

Dodano 21 maja 2021r.

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa staje wiele względów.

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definitywnym zakończeniu małżeństwa staje wiele względów, takich jak przywiązanie, dobro dzieci, wiara, przekonania czy majątek. Rozwiązaniem alternatywnym jakie daje nam prawo jest separacja, instytucja prawna, która jest tak bardzo różna od rozwodu, a jednocześnie do niego zbliżona.

Czym jest separacja a czym jest rozwód?

Przed wskazaniem różnic pomiędzy separacją a rozwodem warto określić czym jest separacja a czym jest rozwód w rozumieniu przepisów. Rozwód jest sposobem ustania małżeństwa, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny i trwały rozkład pożycia to ustanie między małżonkami trzech więzi: więzi duchowej (uczuciowej, emocjonalnej), więzi fizycznej oraz więzi gospodarczej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Zupełność tego rozkładu powinna być na każdej wskazanej wyżej płaszczyźnie, natomiast trwałość rozkładu pożycia to okres czasu, który powinien upłynąć, aby można było obiektywnie stwierdzić, że rozkład pożycia nastąpił. Okres ten zawsze będzie różny, zależny od indywidualnego przypadku, zazwyczaj wymagane jest, aby upłynął czas kilku miesięcy, jednak życie pisze różne scenariusze, a sytuację rozwodzącego się małżeństwa zawsze oceni sąd.

Separacja jest stanem, kiedy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. W ustawie wyraźnie pominięto przesłankę trwałości. Ustanie zupełnego rozkładu pożycia następuje tak samo jak przy rozwodzie – zerwane są wszelkie więzi łączące małżonków. Jednak rozkład ten nie charakteryzuje się cechą trwałości. Z bardzo różnych powodów, rozwiązanie to będzie mogło mieć zastosowanie, kiedy małżonkowie żyją osobno i w rozłączeniu, ale nie chcą decydować się na ustanie małżeństwa i jego zakończenie przez rozwód. Separacja może być fatyczna oraz orzeczona przez sąd. Separacja faktyczna to decyzja małżonków o rozdzielnym życiu będąca realizacją ich wspólnie podjętej decyzji, natomiast separacja sądowa jest orzekana przez sąd oraz wywołuje pewne określone skutki.

Co w takim razie rozróżnia separację od rozwodu?

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa definitywnie kończąc związek, natomiast orzeczenie separacji nie powoduje takich skutków. Orzeczenie separacji czyni niemożliwym zawarcie nowego związku małżeńskiego. Możliwe jest także niejako „cofnięcie” orzeczonej separacji i małżonkowie mogą powrócić do wspólnego pożycia. Orzeczenie rozwodu powoduje konieczność ponownego zawarcia związku małżeńskiego, jeśli chcemy, aby w sferze prawnej relacja była uznawana za małżeństwo. Orzeczenie separacji nie pozwala na zmianę nazwiska i powrót do nazwiska używanego sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Przy orzeczeniu rozwodu między małżonkami wygasają wszelkie obowiązki, natomiast przy separacji, jeśli wymagają tego względu słuszności małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Kiedy separacja i rozwód są niedopuszczalne?

Okolicznością, która może sprawić, że sąd nie orzeknie ani rozwodu, ani separacji jest dobro małoletnich dzieci, które mogłoby ucierpieć wskutek rozwodu lub separacji albo z innych względów orzeczenie separacji lub rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to tak zwana przesłanka negatywna, która jest wspólna dla obu instytucji. To jaki wpływ na małoletnie dzieci stron będzie miało orzeczenie separacji lub rozwodu zawsze bada i sprawdza sąd, najczęściej przy pomocy wyspecjalizowanych instytucji czy biegłych. Zasady współżycia społecznego które nie dopuszczają orzeczenia rozwodu lub separacji nie są nigdzie określone. Każdorazowo będzie to oceniane z punku widzenia relacji, więzi, środowiska w jakim się żyje, materialnych i moralnych warunków życiowych obojga małżonków. Jako przykład odmowy orzeczenia rozwodu lub separacji z powodu zasad współżycia społecznego można podać stan faktyczny, kiedy po 30 latach małżeństwa jedno z małżonków zapada na nieuleczalną chorobę (nie psychiczną czy alkoholową) i wymaga pomocy drugiego małżonka w postaci wsparcia i okazania pomocy. Przykład ten jest na kanwie orzeczenia Sądu Najwyższego, jednak zawsze okoliczność ta będzie bada pod kątem danej sprawy, relacji małżonków i dotychczasowego pożycia

Co z winą?

Zarówno przy rozwodzie jaki i separacji rozstrzygana może być wina jednego, obojga małżonków albo brak winy obojga małżonków.

Na zgodny wniosek stron sąd orzeknie zarówno rozwód, jak i separację nie orzekając o winie. Jeśli jednak takiego zgodnego wniosku zabraknie sąd będzie orzekał o winie stosując przesłanki przy separacji takie same jak przy rozwodzie. Ustalenie winy ma znaczenie dla ewentualnego przyszłego żądania przez jedną ze stron alimentów. Wyłącznie winny małżonek może płacić alimenty na drugiego małżonka, kiedy ten pozostaje po orzeczonej separacji lub rozwodzie w niedostatku.

  • Władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, miejsce pobytu dziecka, alimenty
    W wyroku orzekającym zarówno rozwód jak i separacje sąd kompleksowo ustali kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron. Ustali pełnię władzy rodzicielskiej, z kim dziecko zamieszka, wysokość alimentów czy kontakty z dzieckiem (na zgodny wniosek stron sąd nie będzie o kontaktach orzekał). Zasady orzekania będą takie same jak przy rozwodzie i separacji.
  • Wspólnie zajmowane mieszkanie
    Sąd, ma wniosek stron, zarówno przy separacji jak i rozwodzie będzie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania, jeśli małżonkowie zajmują je wspólnie, w wyjątkowych wypadkach sąd będzie mógł orzec o eksmisji jednego z małżonków. Sąd będzie też mógł, przy zgodzie obu stron, orzec o podziale wspólnego mieszkania.
  • Ustrój majątkowy, dziedziczenie
    Małżonek rozwiedziony nie dziedziczy ustawowo po swoim byłym małżonku, tak samo jak małżonek pozostający w separacji. Orzeczenie rozwodu oraz separacji powoduje również ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej – dotychczasowy majątek może zostać podzielony, a każdy nowy składnik majątkowy będzie odrębnym majątkiem każdego z małżonków.

Jedno z małżonków chce rozwodu, a drugie separacji

Może się zdarzyć sytuacja, że jedno z małżonków będzie chciało separacji, a drugie rozwodu. Sąd w takim przypadku orzeknie rozwód – jest to żądnie dalej idące jednak, jeśli żądanie rozwodu będzie niedopuszczalne sąd orzeknie separację – gdy są do tego przesłanki. Kiedy zatem orzeczenie rozwodu będzie niedopuszczalne? Kiedy nastąpił rozkład pożycia, ale nie będzie on trwały albo kiedy z żądaniem rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód. Przesłanką niedopuszczalności rozwodu może być również dobro dzieci.

Postępowanie Sądowe

Orzeczenie rozwodu – tak samo jak separacji - wymaga zainicjowania sprawy przed sądem. Z uwagi na doniosłość sprawy o rozwodzie  albo  o separacji orzekają sądy okręgowe. Z jednym wyjątkiem sprawy te rozstrzygane są w trybie procesowym. W przypadku zgodnego wniosku o separację małżonków, którzy nie posiadają małoletnich dzieci dopuszczalny jest tryb nieprocesowy – sprawa zakończy się wtedy szybko postanowieniem, a nie wyrokiem.

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?