PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców-main-img
Dodano 01 kwiecień 2020r.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców

Dodano 01 kwiecień 2020r.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców

Natężone w ostatnich dniach wysiłki rządzących sprawiły, że stanęliśmy dziś w zupełnie nowej sytuacji prawnej. Czym tak naprawdę jest „Tarcza Antykryzysowa”? W jaki sposób może mi pomóc w dobie pandemii?

Rządowy pakiet antykryzysowy został wprowadzony Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera szereg różnorodnych rozwiązań, które w założeniu mają pomóc przetrwać kryzys gospodarczy. Abstrahując od dyskusji nad jej skutecznością skupmy się na tym jakie realne narzędzia daje przedsiębiorcom i pracownikom.

Zwolnienia ze składek ZUS

Jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcą zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, obecnym na rynku co najmniej od 31 stycznia 2020 roku, możesz liczyć na zwolnienie Ciebie oraz Twoich pracowników z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od marca do kwietnia 2020 roku (łącznie 3 miesiące). Na taką pomoc mogą liczyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenia postojowe z Funduszu Pracy

Jest to forma pomocy przewidziana dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, u których pandemia spowodowała przestój w ich działalności lub działalności ich zleceniodawców. W przypadku samozatrudnionych, którzy nie zdecydowali się zawiesić działalności konieczne będzie udokumentowanie spadku przychodu o minimum 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Adwokat Rzeszów

Adwokat Rzeszów - Tokarczyk i Partnerzy

Osoby te przy spełnieniu określonych warunków mogą liczyć na świadczenie w wysokości nawet 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. Również w tym przypadku obowiązują kryteria czasowe (rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku) oraz odnoszące się do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim miesięcu.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika

Przestój ekonomiczny może uzasadniać obniżenie wynagrodzenia nawet o 50%, jednak nie może ono być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W sytuacji spadku obrotów gospodarczych (min. 15% w skali dwóch kolejnych miesięcy lub 25% w skali jednego miesiąca) przedsiębiorca może też, zamiast obniżania wynagrodzenia, obniżyć wymiar czasu pracy o 1/5, ale nie więcej, niż o ½ etatu.

Ratunkiem dla pracodawców ma być możliwość wnioskowania o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia powiększonego o wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na skrócenie wymiaru czasu pracy – uzyska dofinansowanie nie wyższe niż 40%. Świadczenie może być wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Ułatwienia podatkowe

Przepisy ustawy zawierają ponadto szereg przepisów odciążających przedsiębiorców pod kątem podatkowym, umożliwiającym różnego rodzaju odliczenia w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi przez pandemię. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość odliczania 200% wartości darowizn przekazanych na walkę z COVID-19.

Należy tutaj wymienić także zapisy umożliwiające przesunięcie obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych VAT dla dużych firm z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 roku, odroczenie do 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek zawieranych do 31 sierpnia 2020 roku, czy też wydłużenia terminu na składanie informacji w przedmiocie cen transferowych do 30 września 2020 roku.

Kredyty bankowe oraz zamówienia publiczne

Zapewnieniu płynności finansowej pomagać mają także udzielane jako pomoc publiczna poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane dużym przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulacje mają także prowadzić do ułatwień w funkcjonowaniu mniejszych podmiotów w zakresie oceny zdolności kredytowej oraz odraczania spłat kredytów obrotowych.

Rozwiązania przedstawione w ustawie dążą do zapewnienia stabilności w zakresie zamówień publicznych, poprzez wydłużenie terminów realizacji oraz wyłączenie możliwości stosowania kar umownych za opóźnienia wywołane pandemią. W odniesieniu do zamówień bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii zapewniono szybszy tryb procedowania poprzez wyłączenie stosowania przepisów ustawy dot. zamówień publicznych.

Oddech dla branży turystycznej i rozrywkowej

Wobec zamknięcia obiektów turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, czy eventowych oraz wyłączenia możliwości organizowania wydarzeń z powodu pandemii, ustawa wydłuża terminy do zwrotu uiszczonych przez klientów zaliczek i opłat do 180 dni licząc od dnia rozwiązania umowy. Rząd w trosce o przedsiębiorców z tego segmentu rynku zachęca do rezygnacji z żądania zwrotu uiszczonych kwot na przez korzystania z voucherów możliwych do wykorzystania na wydarzenia organizowane po wygaśnięciu pandemii.

Przedstawione regulacje mają z jednej strony odciążyć przedsiębiorców zmagających się nieznanym nam dotychczas kryzysem, z drugiej strony stanowią próbę przeciwdziałania nieuniknionemu wzrostowi bezrobocia oraz zmierzają do zapewnienia pracownikom możliwie najlepszych warunków w dobie zbliżającej się recesji. Z uwagi na krótki i intensywny proces legislacyjny, a także na szereg skomplikowanych procedur i wymogów związanych z uzyskiwaniem różnych form pomocy zawartych w ustawie, w każdym wypadku rekomendujemy Państwu kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Zobacz pozostałe
aktualności

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?