NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii-main-img
Dodano 04 wrzesień 2020r.

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydatków w związku ze spadkiem obrotów jest zmniejszenie zatrudnienia.

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydatków w związku ze spadkiem obrotów jest zmniejszenie zatrudnienia.

Dodano 04 wrzesień 2020r.

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydatków w związku ze spadkiem obrotów jest zmniejszenie zatrudnienia.

Zwolnienia grupy pracowników

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydatków w związku ze spadkiem obrotów jest zmniejszenie zatrudnienia.

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników pracodawca rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron w okresie nieprzekraczającym 30 dni, a zwolnienia te obejmują co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników,

mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym, nawet jeśli pracodawca nie nazywa wprost w taki sposób dokonywanych zwolnień (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o zwolnieniach grupowych).

Adwokat Rzeszów

Adworkat Rzeszów - Kancelaria Prawna w Rzeszowie

Powyższe liczby odnoszące się do pracowników obejmują także osoby, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Liczymy faktyczną ilość pracowników, a nie wymiar ich etatów, czyli jeśli w zakładzie 30 osób pracuje na cały etat, 50 na 3/4 etatu a 25 na ½ etatu to przy zwolnieniu 12 pracowników w ciągu miesiąca mamy do czynienia ze wolnieniem grupowym. Do wskazanych w pkt 1-3 limitów nie wlicza się osób zatrudnionych na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy, czyli przede wszystkim osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło).

Teoretycznie pracodawca np. zatrudniający 250 pracowników może zwolnić z różnych przyczyn grupę np. 36 osób i nie będą to zwolnienia grupowe, jeśli nie dokona tego w terminie 30 następujących po sobie dni licząc o dokonania pierwszego wypowiedzenia umowy o pracę. Wówczas jednak musi rozwiązując umowę o pracę dokonać jej wypowiedzenia i wskazać realną przyczynę wytypowania tego pracownika do zwolnienia, czyli uzasadnić swoją decyzję. Nie może to być ogóle stwierdzenie, że np. pracownik źle wykonuje swoje obowiązki, trzeba podać na czym konkretnie to polegało i kiedy do tego doszło, spóźnia się do pracy – należy wskazać ile razy, jak długo i w takim okresie itp. (art. 30 §4 kodeksu pracy). Przyczyny ekonomiczne mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, ale konieczne jest jeszcze uzasadnienie wyboru danego pracownika do zwolnienia.

W przypadku zwolnień grupowych tego problemu nie ma. Wręcz przeciwnie: przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych nie mają zastosowania w sytuacji, gdy przyczyny będące podstawą wypowiedzenia występują po stronie pracownika albo mają źródło w jego zachowaniu. Do zwolnień grupowych dochodzi więc wyłącznie z przyczyn nie dotyczących pracowników. Aktualne orzecznictwo stoi ponadto na stanowisku, że przyczyna uzasadniająca zwolnienia grupowe może także nie dotyczyć pracodawcy, inaczej mówiąc być od niego niezależna (wyrok SN z dnia 10 marca 2016 r., III PK 81/15). Pracodawca nie może argumentować niezastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych z powodu zarządzenia na terenie kraju stanu pandemii, bo choć jest to zdarzenie losowe niezależne od pracodawcy, to jeśli wpłynęło negatywnie na sytuację ekonomiczną zakładu pracy może być przyczyną zwolnień grupowych.

Trudno wskazać cały katalog przyczyn uzasadnianych zwolnienia grupowe, ponieważ jest on bardzo szeroki. Obok wspomnianych już ekonomicznych, mogą to być także przyczyny organizacyjne, strukturalne, technologiczne, a nawet ekologiczne.

 

W art. 2-4 ustawa o zwolnieniach grupowych formalizuje procedurę zwolnień. Co bardzo istotne – pracodawca jest zobowiązany zastosować wszystkie wymogi, aby skutecznie zakończyć umowy o pracę w wybranymi do zwolnienia pracownikami. Wymagane są:

 1. Konsultacje związkowe - pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi. Powinien zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia tych organizacji w zakresie konsultacji przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, czyli zawsze zamiar dokonania zwolnień grupowy musi być umówiony albo ze związkami zawodowymi albo – jeśli ich nie ma – z przedstawicielami pracowników, by w miarę możliwości zwolnień tych uniknąć.

 1. Zawiadomienie na piśmie właściwego powiatowego urzędu pracy o informacjach, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.
 2. Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia – powinno być zawarte w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, pomiędzy pracodawca i zakładowymi związkami zawodowymi. Określa się  nim zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe.

A jeśli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 1. Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia – po spełnieniu obowiązków z pkt 3 pracodawca zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Kopie tego zawiadomienia pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym, a jeśli nie ma ich u pracodawcy - przedstawicielom pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 1. Wręczenie pracownikom wypowiedzeń umów o pracę, ewentualnie – jeśli to możliwe – zawarcie z nimi porozumień co do zakończenia tych umów.

 

Wypowiadanie pracownikom stosunków pracy w ramach zwolnień grupowych jest dla pracodawcy łatwiejsze niż dokonywanie pojedynczych zwolnień chociażby ze względu na brak konieczności konsultacji związkowych, o których mowa w art. 38 kodeksu pracy, a także na możliwość wypowiedzenia umowy również pracownikowi przebywającemu na urlopie trwającym co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności  w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych w zw. z art. 41 kodeksu pracy). Tylko jeśli nie doszło do zawarcia porozumienia, o którym była mowa w ww. pkt 2), przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy konsultacje związkowe są konieczne.

Ustawa o zwolnieniach grupowych nie pozwala na wypowiedzenie umowy o pracę m.in. pracownikowi:

 1. któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 2. pracownicy w ciąży,
 3. pracownikowi w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego;
 4. będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej
 5. będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

Tym osobom w ramach zwolnień grupowych pracodawca może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy, czyli np. na obniżyć wynagrodzenia lub zmienić zakres obowiązków.

 

Pracodawca nie może dowolnie wybrać pracowników do zwolnienia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyrok z dnia 14 marca 2013 r. „kryteria doboru pracowników do zwolnienia powinny być obiektywne i sprawiedliwe, a pracodawca dokonujący wypowiedzenia z przyczyn go dotyczących winien wykazać, iż wziął pod uwagę wszystkich pracowników, których dotyczą przyczyny zmuszające go do rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli ustalone zostały zasady postępowania, a zwłaszcza kryteria doboru pracowników do zwolnienia, powinny być one zastosowane jednakowo do wszystkich pracowników, a odstępstwa od przyjętych zasad wymagają bardzo przekonującego uzasadnienia (I PK 243/12). Za niedopuszczalne należy uznać wybranie do zwolnienia np. samych kobiet, albo tylko pracowników starszych, a nawet zastosowanie niewłaściwych proporcji tych czynników w zwalnianej grupie. Na przykład zwolnienie w grupie 50 osób 35 kobiet, w sytuacji, gdy w zakładzie pracy proporcje płci są na równym poziomie może być uznane za przejaw dyskryminacji. Kryteria które mogą być prane pod uwagę przy wyborze pracowników do zwolnienia to np. wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zdobyte doświadczenie, staż pracy, itp.

 

Bardzo istotnym elementem zwolnień grupowych jest obowiązek wypłacenia pracownikom w ramach rekompensaty utraty pracy odprawy pieniężnej. Jej wysokość uzależniona od okresu zatrudnienia u pracodawcy i przysługuje w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

 1. Zwolnienia indywidualne

Powiedzieliśmy wyżej, że zwolnienia grupowe muszę obejmować określoną, zależną od liczy zatrudnionych, grupę pracowników. Od tej zasady w art. 10 ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje wyjątek.

Przepis ten ponownie dotyczy wyłącznie pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, który stoi przed koniecznością rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a okres zwolnień nie przekracza 30 dni. Ale art. 10 ww. ustawy ma zastosowanie jeśli  liczba zwalnianych pracowników jest mniejsza niż wskazana na wstępie w pkt 1-3. Orzecznictwo wskazuje, że ma on zastosowanie nawet wtedy, gdy pracodawca decyzje się na zwolnienie jednego pracownika z powodów od niego niezależnych.

Pracodawca jest wówczas jednak zobowiązany do dokonania konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, jeśli pracownik jest jej członkiem lub gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na obronę praw pracowniczych tej osoby (art. 38 kodeksu pracy). Może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę także w czasie urlopu pracownika trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo tylko warunków pracy lub pracy niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. W oparciu o wspomniany wyżej art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy także pracownikowi w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, analogicznie jak w wymienionych w rozdziale I. pkt 1)-5).

Także w razie zwolnienia indywidualnego z przyczyn nie dotyczących pracownika, ma on prawo do odprawy pieniężnej w wysokości zależnej od stażu pracy u tego pracodawcy.

 1. Uprawnienia pracownika w razie wolnień grupowych lub indywidualnych

Od każdego wypowiedzenia umowy o pracę albo warunków pracy i płacy – także w ramach opisanych wyżej zwolnień - pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy. Wnosi się je w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 §1 kodeksu pracy). W pozwie przeciwko pracodawcy, bo o nim mowa, pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (jeśli okres wypowiedzenie jeszcze trwa); przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo zapłaty odszkodowania.

W przypadku zwolnień dokonanych w oparciu o ustawę o zwolnieniach grupowych istotne jest zachowanie przez pracodawcę procedury tam określonej i dokonanie wymaganych czynności we wskazanych w ustawie terminach. Pracownik może w odwołaniu od wypowiedzenia mu umowy o pracę kwestionować tryb zwolnienia lub przyczynę. Odwołanie będzie zasadne jeśli np. pracodawca nie dokonał wymaganych konsultacji związkowych, wypowiedział pracownikowi umowę w okresie urlopu trwającego 14 dni albo powołując się na likwidację stanowiska pracy, faktycznie zwolnił pracownika z przyczyn go dotyczących, lub likwidacja stanowiska miała tylko charakter pozorny. Odwołać może się także pracownik, który nie zgadza się z wysokością otrzymanie odprawy, twierdząc, że została np. zaniżona.

Po złożeniu odwołania sąd pracy będzie badał tryb zwolnienia i jego przesłanki. Zobowiąże pracodawcę m.in. do dostarczenia do sądu dokumentacji związanej z procedurą zwolnień.

Z zasady dochodzenie roszczeń przed sądem pracy wolne jest dla pracownika od opłat sądowych jeśli dochodzona kwota nie przekracza 50.000 zł. Przy dochodzeniu uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy, przepisy wymagają określnie wartości przedmiotu sporu poprzez pomnożenie miesięcznego wynagrodzenia pracownika przez ilość miesięcy w roku (art. 231 kodeksu postępowania cywilnego).  Jeśli tak otrzymana wartość przekracza 50.000 zł pracownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej od pozwy w wysokości 5% wyliczonej kwoty. W razie wygrania sprawy, sąd zobowiąże pracodawcę do zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów.

Wydaje się, że przed wypowiedzeniem umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych pracownik jest bezsilny, zwłaszcza jeśli jest to skutkiem problemów finansowych pracodawcy spowodowanych spadkiem produkcji w związku z COVID-19. W rzeczywistości tak nie jest. W związku ze sformalizowaną formą zwolnień grupowych pracodawca narażony jest na pomyłkę, pominięcie jakieś wymaganej ustawą czynności, niedochowanie terminu, błędne oszacowanie liczby zwalnianych pracowników lub ich nieprawidłowy lub dyskryminujący dobór. To wszystko otwiera przed pracownikiem możliwość skutecznego żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy albo odszkodowania, jeśli przywrócenie do pracy nie będzie możliwe, lub pracownik tego nie chce.

Anna Gotkowska

radca prawny, specjalista prawa pracy

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?