NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej-main-img
Dodano 21 maja 2021r.

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dotyczącą fundamentalnych aspektów prowadzonego biznesu

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dotyczącą fundamentalnych aspektów prowadzonego biznesu

Dodano 21 maja 2021r.

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dotyczącą fundamentalnych aspektów prowadzonego biznesu

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dotyczącą fundamentalnych aspektów prowadzonego biznesu, takich jak - odpowiedzialność za zobowiązania, bezpieczeństwo i higieny pracy, opodatkowanie, składki ZUS czy właśnie przedawnienie cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, które jest przedmiotem niniejszego artykułu. Zauważyliśmy, że pomimo powszechnej świadomości istnienia tej instytucji prawa cywilnego, wiele osób tak naprawdę nie wie dokładnie na czym owo przedawnienie polega i jakie pociąga za sobą skutki.

Jeśli zatem któryś z Twoich kontrahentów zalega względem Ciebie z płatnościami lub może przeciwnie - Ty od dłuższego czasu opóźniasz się z zaspokojeniem wierzyciela i po cichu liczysz, że o tym zapomniał i Ci się „upiecze”, sprawdź czym jest przedawnienie roszczeń majątkowych w prawie cywilnym i dlaczego warto znać jego terminy.

Przedawnienie

Każdy wierzyciel, a więc osoba, która ma prawo domagać się od innej osoby jakiegoś określonego świadczenia, w przypadku jego niewykonywania może skorzystać z ochrony zapewnionej mu przez prawo. Ochronę tę realizują sądy oraz działający przy nich komornicy. Jeżeli zatem na przykład Twój kontrahent nie zapłacił Ci za dostarczony towar i nic nie wskazuje na to, aby zamierzał to uczynić - będziesz mógł zgłosić się do sądu aby uzyskać orzeczenie zasądzające na Twoją rzecz zaległą należność, którą następnie będziesz mógł przymusowo wyegzekwować angażując komornika. Taka bezwzględna ochrona zapewniona jest jedynie przez określony czas od zaktualizowania się przesłanek uprawniających Cię do dochodzenia od dłużnika określonego świadczenia – tj. np. nastania terminu płatności faktury (dnia wskazanego w fakturze jako termin płatności). Z czego to wynika?

Według przepisów prawa cywilnego ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia po upływie okresu przedawnienia. Co to oznacza? Jeżeli zgłosisz swoje żądanie przeciwko dłużnikowi do sądu po upływie okresu przedawnienia, dłużnik będzie mógł zwrócić na to uwagę sądowi, a wtedy ten nie udzieli Ci ochrony w realizacji Twojego żądania. Taka jest ogólna zasada. A zatem po upływie okresu przedawnienia co prawda wciąż masz prawo domagać się od dłużnika spełnienia świadczenia, a jeżeli ten je spełni nie należy mu się jego zwrot (Twoje prawo nie wygasa), to jednak w przypadku jego dochodzenia przed sądem nie masz pewności, czy  pomimo wykazania słuszności swojego prawa, zostanie ono objęte przez sąd ochroną i wyegzekwowane. Będzie to możliwe jedynie wtedy, jeżeli dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia. Jeśli dłużnik to uczyni, sąd będzie musiał uwzględnić ten zarzut i odmówi Ci ochrony – jedynie w wyjątkowych przypadkach pomimo upływu okresu przedawnienia sąd może zasądzić roszczenie przedawnione. Kiedy będzie to możliwe wskazujemy poniżej – „Dochodzenie roszczeń pomimo przedawnienia”.

Jeśli zatem jesteś dłużnikiem, a Twój wierzyciel kieruje przeciwko Tobie przedawnione roszczenie, pamiętaj o tym aby przy pierwszej czynności sądowej podnieść zarzut przedawnienia.

Warto dodać, że zarzutu przedawnienia dłużnik może sam z siebie się zrzec, co jednak nie zdarza się zbyt często.

Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom

Jak już wyżej wskazano, sąd co do zasady nie zbada z urzędu ewentualnego upływu okresu przedawnienia Twojego żądania – w przypadku jego wystąpienia dłużnik musi podnieść tę okoliczność, by sąd ją uwzględnił i odmówił Ci ochrony oddalając Twoje powództwo. Jest jednak jeden wyjątek. Musisz wiedzieć, że jeżeli jako przedsiębiorca dochodzisz roszczenia przeciwko konsumentowi, sąd sam w pierwszej kolejności ustali, czy Twoje żądanie nie jest przedawnione, nie czekając w tym przedmiocie na zarzut konsumenta. Jeżeli zatem za późno zdecydujesz się na dochodzenie niezrealizowanego na Twoją rzecz świadczenia, nie będziesz mógł przed sądem domagać się jego wykonania licząc, że konsument nie zwróci uwagi sądu na przedawnienie. Pamiętaj jednak, że w przypadku gdy konsument sam z własnej woli zaspokoi Twoją wierzytelność, nie będziesz musiał mu zwracać tego co spełnił, nawet gdy będzie się tego domagał. Pomimo utraty ochrony Twojego prawa, samo w sobie ono nie wygasa.

Dochodzenie roszczeń mimo przedwnienia

Co do zasady jeśli Twoje roszczenie uległo przedawnieniu, a dłużnik zwróci na to uwagę sądu lub jeśli występujesz przeciwko konsumentowi, nie będziesz mógł tego roszczenia skutecznie dochodzić. Nie jest to jednak reguła bezwzględna, zawsze obowiązująca – w wyjątkowych okolicznościach możesz podnosić, iż skorzystanie z zarzutu przedawnienia stanowi nadużycie przez dłużnika przysługującego mu takiego prawa lub w przypadku przedawnienia przeciwko konsumentowi, że jest to sprzeczne z ogólnie pojętymi zasadami słuszności, a wtedy sąd po przyznaniu Ci racji będzie mógł mimo to orzec o konieczności spełnienia przez dłużnika przedawnionego świadczenia. Musisz jednak wiedzieć, że według orzecznictwa taka sytuacja może wystąpić jedynie w wyjątkowych, rzadkich i rażących okolicznościach, kiedy w sposób oczywisty postawa dłużnika przemawia za odmową uwzględnienia zarzutu przedawnienia. Oceny takiej należy dokonywać kazuistycznie, w zależności od okoliczności danej sprawy, biorąc pod uwagę przyczyny opóźnienia i zachowanie obu stron, w szczególności przyczynę bezczynności wierzyciela przy dochodzeniu roszczenia. Na przykład okolicznością uzasadniającą zasądzenie roszczenia pomimo jego przedawnienia byłoby umyślne, np. dokonane nawet w drodze czynu zabronionego, wprowadzenie wierzyciela przez dłużnika w błąd co do zaspokojenia jego wierzytelności lub jego terminu.

Terminy przedawnienia

            Skoro już wiadomo jakie są skutki przedawnienia roszczeń, należy wskazać jakie są terminy takiego przedawnienia. Generalnie roszczenia przedawniają się z upływem 6 lat, jednak jeśli chodzi o te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, okres ten wynosi co do zasady tylko 3 lata od dnia wymagalności roszczenia, bez względu na to przeciwko komu to roszczenie przysługuje (bez znaczenia czy przeciwko konsumentowi czy innemu przedsiębiorcy). Taki stan prawny wynika z zawodowego charakteru działalności gospodarczej – zamiarem ustawodawcy jest dyscyplinowanie przedsiębiorców by sprawnie realizowali swoje uprawnienia

            Trzy letni termin przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń bezpośrednio wynikających z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, a więc wynikających z działań podejmowanych w ramach zorganizowanej, ciągłej działalności zarobkowej. Jeśli prowadzisz, firmę budowlaną, ale udzielisz krewnemu pożyczki na cele typowo konsumpcyjne, np. wylot na Zanzibar, roszczenie o zwrot tej pożyczki przedawni Ci się z upływem nie 3, ale 6 lat - od dnia, do którego pożyczka miała zostać zwrócona. Jeśli natomiast wykonasz określone roboty budowlane a Inwestor nie zapłaci Ci z tego tytułu w umówionym terminie, będziesz miał 3 lata, aby poszukać ochrony swojego roszczenia przed sądem.

            Trzy letni okres przedawnienia dla roszczeń wynikających z działalności gospodarczej jest zasadą, natomiast z przepisów szczególnych mogą wynikać krótsze, ale i dłuższe terminy przedawnienia.  Tak np. pamiętaj, że jeśli Twoje roszczenie jest stwierdzone orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem, okres przedawnienia wynosi wówczas 6 lat – w tym okresie możesz zwrócić się do komornika celem wyegzekwowania swojej należności stwierdzonej w w/w sposób.

            Krótsze terminy przedawnienia, dotyczą , np. roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,  roszczenia z umowy o dzieło (gdzie bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane), a także niektóre roszczenia z umowy zlecenie, np. roszczenie o wynagrodzenie za spełnione czynności.

Bieg terminu przedawnienia kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym upływa termin, chyba że termin ten jest krótszy niż 2 lata

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?