NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Ulgi i odliczenia podatkowe- czyli co możemy odliczyć od podatku-main-img
Dodano 04 marca 2020r.

Ulgi i odliczenia podatkowe- czyli co możemy odliczyć od podatku

Dodano 04 marca 2020r.

Ulgi i odliczenia podatkowe- czyli co możemy odliczyć od podatku

Ulgi i odliczenia podatkowe zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzielimy je na odliczenia:

-od dochodu dzięki, którym można spaść do progu podatkowego o niższej stawce podatkowej,

-od podatku, które to zmniejszają wysokość samej kwoty podatku

Odliczyć od dochodu możemy:

 1. Darowizny.
 2. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.
 3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
 4. Wydatki z tytułu używanych sieci internetu.
 5. Wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 6. Wpłaty na IKZE.

Odliczyć od podatku możemy:

 1. Ulgę za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego.
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.
 3. Ulgę na dzieci.
 4. Ulgę abolicyjną

Odliczenia od dochodu:

 1. Darowizny- odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele:
 1. Pożytku publicznego, które są określone w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Darowiznę można przekazać między innymi na rzecz fundacji, stowarzyszeń na takie cele jak np. działalność charytatywna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sztuka, ekologia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie jest konieczne posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, lecz prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze działań publicznych i realizacja powyższych celów. Odlicza się kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu darczyńcy.
 2. Kultu religijnego, które można przekazać między innymi parafiom, zakonom, kościołom, związkom religijnym oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego. Darowizny te często jest wpłacana np. na zakup nowego wystroju do kościoła, czy też na samą jego budowę. Zdarzają się również darowizny
  w formie niepieniężnej np. darowizna książek, obrazów. Możemy odliczyć łącznie maksymalnie 6% dochodu. Oznacza to, że jeżeli podatnik poza ulgą z tytułu darowizny na cele kultu religijnego korzysta także np. z ulgi dla krwiodawców lub ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego wówczas łącznie kwota odliczenia z tytułu obu ulg nie może przekroczyć wspomnianego limitu.
 3. Krwiodawstwa, realizowane przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy
  z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi,
  tj. przez 130 zł. Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu.
 4. Kształcenia zawodowego, przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom kształcenia zawodowego w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które są kompletne oraz zdatne do użytkowania i nie są starsze niż 12 lat. Odliczenie z tytułu darowizn na cele kształcenia zawodowego przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych, według 19% stawki podatku lub będącym na ryczałcie. Przedsiębiorcy mogą odliczyć wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu (ryczałt ewidencjonowany).
 5. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw tj. darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Takie darowizny mogą być odliczane w pełnej wysokości bez jakiegokolwiek ograniczenia kwotowego.

Odliczenia z tytułu opisanych powyżej darowizn  stosuje  się jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego,
a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W przypadku dawców krwi wysokość darowizny ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

 1. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

Z tej ulgi mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę socjalną albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej obejmuje także podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte
na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej.

Wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń dzieli się na:

 1. nielimitowane, w ramach których odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota:
 • adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, przystosowanie pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • opieka pielęgniarska,
 • kolonie i obozy dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 1. limitowane, które podlegają odliczeniu do określonego limitu kwotowego.
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
  z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa– maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia– maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne jest ustalana na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Mogą to być: faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie, potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. W przypadku wydatków limitowanych związanych z opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa asystującego, używaniem samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Urząd skarbowy może jednak zażądać, aby podano dane personalne osoby, która pełniła funkcję opłaconego przewodnika oraz aby okazano certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zwrot dotyczy nienależnie pobranych świadczeń takich jak: renta, emerytura, zasiłki
z ubezpieczenia społecznego, czy świadczenia przedemerytalne. Odliczenia  od dochodu można dokonać na podstawie dowodu wpłaty nienależnego świadczenia w kwocie pobranych nienależnie świadczeń wraz z pobranym podatkiem dochodowym.

 1. Wydatki z tytułu używania sieci internetu.

Z ulgi internetowej można skorzystać w dwóch następujących po sobie latach, pod warunkiem, że wcześniej już się z niej nie korzystało. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760,00 zł. Prawo do ulgi przysługuje z tytułu korzystania z internetu w domu, internetu mobilnego ( np. telefon komórkowy) itp. Chcąc skorzystać z ulgi trzeba posiadać dowód zakupu, taki jak np. imienna faktura VAT za dostarczanie internetu do domu oraz potwierdzenie zapłaty. W przypadku małżonków z ulgi za internet może skorzystać każde z nich pod warunkiem, że na fakturze będą znajdować się dane tego małżonka, który chce zastosować ulgę.

 1. Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Z ulgi termomodernizacyjnej (obowiązującej od 2019 r.)  mogą skorzystać podatnicy, którzy
są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego,
w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ogólna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000,00 zł. W przypadku małżonków limit jest podwójny. Wysokość wydatków ustala się
na podstawie faktur VAT. Odliczenie dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia
i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego takie jak np. materiały budowlane do ocieplenia, materiały do instalacji grzewczej, kolektory słoneczne, stolarka okienna i drzwiowa, drzwi balkonowe, bramy garażowe itd.

 1. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Odliczeniu podlega zapłacona w danym roku składka na IKZE na podstawie posiadanego dowodu wpłaty,  z którego wynika kto, komu, ile i za co dokonał zapłaty. Roczny limit wpłat
na IKZE nie może przekroczyć w roku 2019 kwoty 5.718,00 zł., a w 2020  kwoty 6.272,40 zł. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Odliczenia od podatku

 1. Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji.

Ulga na wyszkolenie uczniów (uczniowska) to ulga, która funkcjonuje na zasadzie praw nabytych i nie dotyczy obecnie zawieranych umów. Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod pewnymi warunkami. Pierwszy warunek to podpisanie przed 1 stycznia 2004 r. umowy z uczniami lub szkołami o rozpoczęciu nauki zawodu lub szkolenia w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004. Kolejny warunek to nabycie prawa do ulgi przed
1 stycznia 2014r. na podstawie decyzji urzędu skarbowego, a odliczenia te nie znalazły pokrycia
w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2004 r. Ulga ta została zlikwidowana w 2004 r., ale można z niej nadal korzystać, jednakże tylko na zasadzie praw nabytych.

 1.  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.

Z przedmiotowej ulgi może skorzystać osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, zatrudniająca do pomocy w tym gospodarstwie osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, pod warunkiem zarejestrowania umowy aktywizacyjnej oraz opłacenia składek
na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne) od podstawy nie wyższej niż wynagrodzenie minimalne. Ulga ta od 2007 r.  funkcjonuje na zasadzie praw nabytych, a więc można skorzystać z ulgi z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy akwizycyjnej zawartej przed 01.01.2007 r. Odliczenie przysługuje po każdym 12-miesięcznym okresie nieprzerwanego trwania umowy i dokonuje się go w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy.

 1. Ulga na dzieci.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice (nie pozbawieni władzy rodzicielskiej) wychowujący małoletnie dzieci lub pełnoletnie, które nadal się uczą, ale które nie przekroczyły 25 roku życia
i nie osiągnęły dochodów wyższych od 3089,00 zł., a także dzieci otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek. Małżonkowie korzystają z jednej ulgi,
a gdy rozliczają się oddzielnie muszą określić w jakiej proporcji każdy z niej korzysta. Ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mogą korzystać z ulgi, jeżeli ich dochód roczny przekroczył 112.00,00 zł. Natomiast gdy dziecko wychowuje para pozamałżeńska, każdy z rodziców może skorzystać z ulgi gdy jego dochody nie przekroczą kwoty 56.000,00 zł. Limity dochodowe nie mają zastosowania
w przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka. Kwota ulgi wynosi 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2.000,04 zł na trzecie dziecko, 2.700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko. Niewykorzystana kwota ulgi może zostać zwrócona do wysokości składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu w proporcji określonej przez rodziców.

 1. Ulga abolicyjna.

Ulga abolicyjna polega na tym, że podatek zapłacony za granicą odlicza się od łącznej sumy dochodów osiąganych w Polsce i za granicą. Podatek zapłacony za granicą należy wykazać
w załączniku PIT/ZG zeznania podatkowego PIT-36, dokonując proporcjonalnego odliczenia. Jednocześnie można skorzystać z zwolnienia z progresją, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Ponadto poza wymienionymi wyżej odliczeniami należy również zwrócić uwagę
na zwolnienie z podatku, które weszło z dniem 01.08.2019 r. tzw. „zerowy PIT dla młodych”, przysługujące osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągającym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł (w 2019 r. do wysokości 35.636,67 zł z uwagi na wejście przepisów z dniem 01.08.2019 r.). Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Z powyższego wynika, że korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych pozwala zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty, a czasem nawet uzyskać zwrot nadpłaty na podstawie złożonego
we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym zeznania podatkowego.

Dorota Borończyk - Aplikant Kancelaria Tokarczyk i Partnerzy

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?