NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej-main-img
Dodano 08 czerwca 2022r.

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty niż osoby fizyczne - pod warunkiem złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki oraz partnerskiej – będziesz płacił podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych dla przedsiębiorców.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty niż osoby fizyczne - pod warunkiem złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki oraz partnerskiej – będziesz płacił podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych dla przedsiębiorców.

Dodano 08 czerwca 2022r.

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty niż osoby fizyczne - pod warunkiem złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki oraz partnerskiej – będziesz płacił podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych dla przedsiębiorców.

Nowy Polski Ład pozostawił faktycznie trzy formy opodatkowania dochodów z wyżej wymienionych „działalności gospodarczych”, którymi są:

  1. zasady ogólne, według skali podatkowej – stawka podatkowa 17% i 32%
  2. stawka liniowa - 19%
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosowanie wcześniej obecnego sposobu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zostało w sposób faktyczny wyeliminowane poprzez wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. 

Stosownie do treści art. 9a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmianę sposobu opodatkowania podatnicy mogą wykonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (z reguły jest to 20 lutego danego roku), albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Zmiana taka odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu dla podatnika organowi w postaci naczelnika urzędu skarbowego.

Skala podatkowa

Skala podatkowa to bazowa forma opodatkowania, co oznacza, że jeśli nie dokonasz wyboru innej formy opodatkowania, podatek dochodowy będziesz opłacał według stawki 17% - do kwoty 120.000,00 zł osiągniętego dochodu oraz według stawki 32%  która oprocentowywać będzie dochód od 120.000,00 zł wzwyż.

Nadto, nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzona w ramach Nowego Polskiego Ładu zwiększyła kwotę wolną od podatku do 30.000,00 zł. Skutkiem tego zwiększyła się kwota zmniejszająca podatek dochodowy – aż do 5100,00 zł. Kwota zmniejszająca podatek dochodowy obliczana jest w ten sposób, iż kwotę wolną od podatku (30.000,00 zł) mnoży się przez 17% (podstawowa stawka w skali podatkowej). Uzyskana kwota pomniejsza należny podatek dochodowy.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma również znaczenie w kontekście przewidzianego w art. 44 ust 3 ustawy o PIT obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zaliczki te należy opłacać począwszy od miesiąca lub kwartału – zależnie od częstotliwości rozliczania podatku – w którym dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. (dochody x 17% - 5100 zł = kwota zaliczki na podatek dochodowy).

W razie uzyskania dochodu przekraczającego próg 120.000,00 zł kwotę przekraczającą ten próg mnożymy przez 32% (do kwoty 120 tys. obliczając jak wyżej), uzyskując kwotę którą należy odprowadzić jako zaliczkę na podatek dochodowy.

Dodatkowo, jak czytamy w opublikowanych w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekcie ustawy (wersja projektu z dnia 24 marca 2022 r., numer druku sejmowego 2042) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw planowane są zmiany w ustawach podatkowych obniżające podstawową stawkę podatku dochodowego z 17% na 12%. Wedle projektu zmiany te miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Stawka liniowa

Rozliczając się liniowo, przy obliczaniu podstawy opodatkowania przedsiębiorca pomniejsza osiągnięte przychody o koszty ich uzyskania. Otrzymaną w ten sposób kwotę mnoży się przez stawkę podatku liniowego, czyli 19%. Dla przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób Nowy Polski Ład wprowadził zmiany zmniejszające korzyści uzyskiwane na podstawie tej formy opodatkowania.

Wyłączono możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej (której wymiar także w sposób faktyczny zwiększono poprzez wprowadzenie minimalnej składki zdrowotnej dla podatników stosujących podatek liniowy) od podatku. Z początkiem 2022 roku brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku spowodował realny wzrost kosztu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż 4,9% osiąganego dochodu płatne do ZUS z tytułu owej składki stanowi wyłącznie obciążenie przedsiębiorcy – uprzednio mogącego odliczyć część owej składki od podstawy podatku.

Możliwość dokonywania rozliczeń według tej „preferencyjnej” formy opodatkowania jest ograniczona do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą – stosuje się go więc wyłącznie do dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.  Nadto, podatnik nie może wybrać tej formy opodatkowania jeśli wykonuje je wobec swojego pracodawcy lub byłego pracodawcy, dla którego jednocześnie pracuje na etacie. Podatkiem liniowym nie mogą być także opodatkowane dochody pochodzące ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach spółki cywilnej.

Istotnym jest, że osoby rozliczające się w formie podatku liniowego nie odczują wprowadzonej Nowym Polskim Ładem podwyższonej kwoty wolnej od podatku - muszą one zapłacić podatek proporcjonalnie do przychodu, który zarobili, niezależnie od jego wysokości i stąd też nie skorzystają ze zwiększonej kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych

Jest to forma w swym przeznaczeniu najprostsza, stworzona dla odciążenia przedsiębiorcy co do kwestii związanych z obliczaniem należnego podatku. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, jednak bez możliwości rozliczenia kosztów uzyskanych przychodów. Stawki podatku wahają się zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, od 2% do 17%. Ta forma doznaje też ograniczeń – przedsiębiorca nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem, i nie skorzysta też z ulgi na dziecko dla samotnego rodzica.

Zmiany wprowadzane w tej formie opodatkowania w ramach Nowego Polskiego Ładu dotyczą stawek podatku, jakimi objęte są poszczególne zawody. Obniżono między innymi stawkę podatku dla branży IT do 12%. Dodatkowo, w ramach reformy Polskiego Ładu uregulowano kwestię najmu prywatnego, tj. najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą doprecyzowując, że uzyskiwanie przychodu z tego rodzaju działalności będzie obligatoryjnie opodatkowane w formie ryczałtu.

Do tego zryczałtowano stawkę zdrowotną, która wynosi:

- 335,94 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekracza 60 tys. zł;

- 559,89 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców, których roczny przychód mieści się w przedziale 60 001 – 300 tys. zł;

- 1007,81 zł miesięcznie w przypadku przedsiębiorców, których roczny przychód przekracza 300 tys. zł, ale jest mniejszy niż 9.188.200,00 zł, przy czym kwota ta jest kwotą graniczną, do której można korzystać z tej formy opodatkowania – co wynika między innymi z definicji małego podatnika zawartej w art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla wyboru formy opodatkowania właściwej dla prowadzonej przez siebie działalności należy dokonać wszechstronnej analizy, między innymi w zakresie kosztów przychodu generowanych przez naszą działalność, oraz posiadanych składników majątkowych, które podlegają amortyzacji. Istotne z punktu widzenia optymalnej formy opodatkowania jest między innymi to, czy i z jakich ulg i preferencji chcemy w danym roku skorzystać.

 

aplikant radcowski Jakub Olech

 

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?