PARTNERZY

Jarosław Sanok Lubaczów
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa-main-img
Dodano 01 październik 2020r.

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, ale przedsiębiorcą może być również podmiot o charakterze non profit, w tym stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, jeśli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, ale przedsiębiorcą może być również podmiot o charakterze non profit, w tym stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, jeśli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dodano 01 październik 2020r.

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, ale przedsiębiorcą może być również podmiot o charakterze non profit, w tym stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, jeśli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, ale przedsiębiorcą może być również podmiot o charakterze non profit, w tym stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna, jeśli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W pewnych sytuacjach, np. w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną, fundusze pomocowe w ramach Unii Europejskiej, każdy przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie określić oraz poświadczyć czy jest Mikro, Małym czy Średnim przedsiębiorcą, a więc czy spełnia definicję MŚP oraz jaki dokładnie posiada status. Czasem odpowiedź na to pytanie może nie być łatwa,
w szczególności poprzez coraz częściej występujące powiązania osobowe, rodzinne lub kapitałowe z innymi przedsiębiorcami. Prawdziwość złożonego oświadczenia będzie warunkiem koniecznym otrzymania pomocy publicznej, środków pomocowych. Nieprawdziwość złożonego oświadczenia może wiązać się z wieloma ujemnymi konsekwencjami, łącznie z obowiązkiem zwrotu otrzymanej pomocy publicznej, dotacji, a także odpowiedzialnością prawną za złożeniem nieprawdziwego oświadczenia.

W podstawowym znaczeniu definicję Mikro, Małego, Średniego oraz w konsekwencji Dużego przedsiębiorcy określa obecnie ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1292), w art. 7 ustawy. Podstawowe kryteria, które są brane pod uwagę przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa to:

 • liczba osób zatrudnionych - pracowników,
 • roczny obrót,
 • całkowity bilans roczny.

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami dla tych trzech kryteriów umożliwi ustalenie, czy przedsiębiorca jest Mikroprzedsiębiorstwem, Małym czy Średnim przedsiębiorstwem.

Średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza równowartości 50 mln EURO, a całkowity bilans roczny 43 mln EURO.

Małym przedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza równowartości 10 mln EURO, a całkowity bilans roczny 10 mln EURO.

Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza równowartości 2 mln EURO, a całkowity bilans roczny 2 mln EURO.

Adwokat Rzeszów

Kancelaria Prawna w Rzeszowie Tokarczyk i Partnerzy

Liczba osób zatrudnionych jest głównym kryterium wstępnym przy określaniu kategorii MŚP. Pojęcie pracownika jest zdefiniowane w prawie krajowym danego państwa unijnego, natomiast zatrudnienie dotyczy pełnych etatów, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo,
i obejmuje:

 • pracowników,
 • właścicieli – kierowników,
 • wspólników prowadzących regularną działalność,
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa i podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego.

Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę. Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku obrotowego, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa. Zachowuje ono status MŚP, jaki miało na początku roku. Jeśli sytuacja powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, nastąpi utrata statusu.

Dokładne ustalenie statusu przedsiębiorstwa wymaga także ustalenia, czy jest ono przedsiębiorstwem tzw. samodzielnym, partnerskim czy powiązanym. Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od kategorii, w jakiej mieści się przedsiębiorstwo, trzeba dodać niektóre lub wszystkie dane tych przedsiębiorstw do własnych danych. Obliczeń w każdej z tych trzech kategorii przedsiębiorstw dokonuje się w inny sposób, a dodane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MŚP.

Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli:

 • jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym - nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
 • posiada poniżej 25% kapitału lub głosów w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach,
  a inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo jest niezależne, to znaczy, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązanym z innym przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo jest partnerskie, jeśli:

 • posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;
 • przedsiębiorstwo nie jest powiązane z innym przedsiębiorstwem.

Oznacza to między innymi, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie, lub odwrotnie, nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

Przedsiębiorstwo powiązane - dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za powiązane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:

 • przedsiębiorstwo posiada większość głosów w innym przedsiębiorstwie;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organów innego przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo;
 • przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować większość głosów w innym przedsiębiorstwie.

Typowym przykładem przedsiębiorstwa powiązanego jest spółka w pełni zależna.

Dokładne uwzględnianie powiązań między przedsiębiorstwami w obecnym statusie prawnym wynika z Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, załącznik nr I. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), jak również orzecznictwa unijnego.

Określenie statusu swojego przedsiębiorstwa może nie być łatwe w praktyce,
z powodu występujących często wyżej wymienionych powiązań między przedsiębiorcami
i przedsiębiorstwami, również na tzw. rynku wyższego i niższego szczebla, rynku właściwym, rynkach pokrewnych.

Natomiast niewątpliwie poprawne ustalenie definicji i statusu swojego przedsiębiorstwa, będzie miało m.in. wpływ przy ubieganiu się o wsparcie w ramach pomocy publicznej w tym dotacji i środków pomocowych na rozwój działalności gospodarczej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sam przedsiębiorca również powinien wiedzieć, mieć świadomość jaki jest dokładnie jego status, w ramach aktualnie obowiązującej definicji MŚP oraz jakiej treści powinien składać oświadczenia. Niemniej jednak oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub unijnych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292),
 • Ustawa o z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych (
  Dz.U.2020.935),
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, załącznik nr I. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

 

 

Zobacz pozostałe
aktualności

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?