NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Koronawirus - co musi wiedzieć pracownik a co pracodawca-main-img
Dodano 23 marzec 2020r.

Koronawirus - co musi wiedzieć pracownik a co pracodawca

Dodano 23 marzec 2020r.

Koronawirus - co musi wiedzieć pracownik a co pracodawca

Informacjami na temat koronawirusa jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron. Zalecenia co do sposobów przeciwdziałania mu zostawiamy specjalistom z tego zakresu, natomiast podejmujemy temat skutków prawnych jakie wiążą się z jego pojawieniem w kraju. Problem koronawirusa dotyka przede wszystkim na płaszczyźnie stosunku pracy, gdzie prawo jednej strony - pracownika, przeplata się z obowiązkiem drugiej - pracodawcy. Co warto wiedzieć odnośnie nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Wskazujemy na najistotniejsze rzeczy.

 

Nowa specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19

We wstępie nie można nie wspomnieć o wejściu w życie 8 marca 2020 r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ta tak zwana „specustawa” przewiduje w swoim założeniu rozwiązania mające służyć walce  z koronawirusem, a także zapobieganie mu. Odnośnie kwestii pracowniczych zawiera jednak jedynie dwa przepisy. W związku z powyższym, w relacjach pracodawcy z pracownikiem w kontekście panującego ryzyka zakażenia koronawirusem, w pozostałym zakresie należy stosować dotychczas obowiązujące przepisy kodeksu pracy.

 

  1. Praca zdalna

Jeśli chodzi o nowo wprowadzone rozwiązania – art. 3 specustawy stanowi, iż pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy przez oznaczony czas poza normalnym miejscem pracy. Krótko mówiąc, pracodawca może wysłać pracownika do pracy np. w domu, w formie jednostronnego polecenia służbowego, tj. niewymagającego zgody pracownika. Do momentu wejścia w życie wspomnianej wyżej ustawy takie zachowanie pracodawcy było niedopuszczalne, gdyż wymagało dla swej skuteczności zgody pracownika, której brak uniemożliwiałby wyegzekwowanie przez pracodawcę realizacji tego zobowiązania. Co istotne, możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej na mocy specustawy przysługuje również tym pracodawcom, którzy w ramach dotychczas zawieranych z pracownikami umów w ogóle nie przewidywali możliwości pracy zdalnej. Ważne jest natomiast, dla skuteczności jednostronnego skierowania pracownika do pracy zdalnej, aby skierowanie to wynikało z zamiaru przeciwdziałania koronawirusowi. Tylko w takim przypadku wysłanie pracownika do pracy poza normalnym jej miejscem będzie zgodne z prawem. Podkreślić należy, iż skierowanie pracownika do pracy zdalnej dotyczyć może nie tylko tych pracowników, którzy zgłaszają gorsze samopoczucie, lecz również tych którzy czują się dobrze. Jeśli chodzi natomiast o czas, na jaki można wysłać pracownika, ustawa wskazuje jedynie że okres ten winien być przez pracodawcę określony, wydaje się odpowiedni co do celu samego polecenia pracy zdalnej i może wynosić np. 14 dni, a w razie uzasadnionych obaw, chociażby z powodu powrotu pracownika z terenów o wysokim stopniu występowania wirusa, okres ten może być dłuższy. Forma w jakiej pracodawca kieruje pracownika do pracy zdalnej może być właściwie dowolna – ustna, pisemna, telefoniczna czy smsowa. Wydaje się, iż dla pracownika korzystne byłoby aby polecenie pracodawcy było pisemne, tak by pracownik miał dowód na to, iż nie odstąpił od pracy w jej normalnym miejscu wykonywania samowolnie.

 

  1. Zasiłek

Drugi ze wspomnianych przepisów (art. 4) uprawnia ubezpieczonego do zasiłku opiekuńczego w celu opieki nad własnym dzieckiem  na okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Wysokość zasiłku wynosi 80 % podstawy wymiaru (normalnego wynagrodzenia) i przysługuje jedynie wtedy, gdy ubezpieczony nie pobiera zasiłku zwykłego. Wskazać również należy, że w przypadku skorzystania z prawa do tego zasiłku, pracownik traci uprawnienie do wynagrodzenia za płacę zdalną, jeżeli w tym samym czasie wykonuje swoje obowiązki (albo przynajmniej część z nich) w domu. Prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy zdalnej nie może bowiem kumulować się z zasiłkiem – wtedy pracownik pobierałby podwójne świadczenie majątkowe. Reasumując, pracownik opiekujący się dziećmi w domu albo pobiera zasiłek albo wynagrodzenie z tytułu zdalnej pracy. Dodać należy, iż wciąż obowiązują, niezależnie od specustawy, przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na mocy której ubezpieczonemu przysługuje w ciągu roku do 60 dni zasiłku opiekuńczego za czas zwolnienia od świadczenia pracy w celu sprawowania opieki nad dziećmi do 8 roku życia.                         W związku z powyższym, uprawnienie do 14 dniowego zasiłku opiekuńczego z mocy specustawy stanowi dodatkowe, niezależne uprawnienie do zasiłku, ponad to zagwarantowane przez dotychczas obowiązujące przepisy i przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Regulacje kodeksu pracy

W pozostałym zakresie, w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną przed koronawirusem, zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące przepisy kodeksu pracy. I tak, na przykład stosownie do art. 207 k.p., w przypadku gdy pracownik się źle czuje lub objawia niepokojące symptomy co do jego stanu zdrowia, pracodawca nie powinien go dopuścić do pracy, gdyż ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niemniej, wątpliwy stan zdrowia pracownika winien zostać pilnie potwierdzony przez lekarza. Warto dodać, iż brak jest podstaw prawnych dla pracodawcy by ten profilaktycznie, we własnym zakresie, badał pracowników, np. poprzez pomiar temperatury. Przekładając to na obecną sytuację, jeżeli pracownik ma objawy charakterystyczne dla koronawirusa, pracodawca winien zwrócić na to uwagę i w razie uzasadnionych obaw co do jego niekorzystnego wpływu na zdrowie reszty pracowników, nie powinien dopuścić go do pracy. Oceny takiej oczywiście należy dokonywać w granicach rozsądku, z zachowaniem racjonalności, którą łatwo niestety zgubić w otaczającej nas obecnie rzeczywistości. Jak wskazano wyżej, pracodawca sam pracowników badać nie może.

Czy pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na urlop ?

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości wysłania pracownika na przymusowy urlop, tj. jednostronnym oświadczeniem pracodawcy – takie działanie jest nielegalne (wyjątek stanowi skierowanie na urlop w trakcie okresu wypowiedzenia). Udzielenie urlopu wymaga porozumienia pracodawcy i pracownika, musi być to dwustronna czynność, również wtedy gdy miałby to być urlop bezpłatny. Skierowanie pracownika na urlop bezpłatny wymaga wniosku pracownika. To samo dotyczy również tych pracowników, którzy wracają do zakładu pracy po pobycie za granicą. Izolowanie pracownika nie leży w gestii pracodawcy. Tak jak wskazano powyżej, dopiero realne, niepokojące objawy zdrowotne uprawniają, czy wręcz niekiedy zobowiązują pracodawcę do niedopuszczenia pracownika do pracy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie by pracodawca wystąpił jedynie z propozycją wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Tak jak bowiem wspomniano, zakazane jest jednostronne, wiążące polecenie wykorzystania urlopu. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek: pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika do 30 września ubiegłego roku za rok 2018 lub wcześniejszy.

Jakie wynagrodzenie w przypadku przymusowego zamknięcia zakładu pracy?

            Problematycznym zagadnieniem jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dla pracownika, który nie świadczy pracy z powodu zamknięcia przez pracodawcę zakładu pracy (kina, restauracji, siłowni) z powodu koronawirusa. Kodeks pracy w art. 81 reguluje kwestię tzw. przestoju, czyli sytuacji w której pracownik pozostając gotowym do pracy nie świadczy jej z powodów od niego niezależnych ale, w myśl przepisu, dotyczących pracodawcy. W takim przypadku, za czas niewykonywania pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, czyli mówiąc prościej 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku pracowników, których składniki wynagrodzenia nie zostały wyodrębnione we wskazany wyżej sposób (dotyczy to np. pracowników wynagradzanych akordowo lub prowizyjnie), ich wynagrodzenie wynosi 60% wynagrodzenia dotychczas otrzymywanego. W żadnym natomiast przypadku wynagrodzenie za czas przestoju nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. W komentarzach prawa podkreśla się, iż przepisy dotyczące przestoju będą miały zastosowanie w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem. Powstaje jednak pytanie, czy konieczność zamknięcia zakładu pracy z powodu sytuacji epidemiologicznej to przyczyna leżąca po stronie pracodawcy? Pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, niemniej wątpliwości rozwiewa Państwowa Inspekcja Pracy, która jednoznacznie stwierdza, iż „konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.)”. Podobnie wskazuje się w komentarzach prawa, iż „przyczyn dotyczących pracodawcy” nie można rozumieć wąsko, jako wyłącznie przyczyn przez pracodawcę zawinionych lub od niego zależnych. W związku z powyższym, w kwestii wynagrodzenia pracowników za czas zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa zastosowanie będzie miał wskazany wyżej art. 81 k.p.

W tym miejscu warto dodać, iż pracownikowi skierowanemu na mocy decyzji administracyjnej na 14 dniową kwarantannę przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas choroby na normalnych zasadach, czyli osobą odpowiedzialną za jego wypłatę będzie płatnik składek, tj. pracodawca. Dopiero po upływie 33 dni, obowiązek ten przechodzi na ZUS. Podstawą dla tych świadczeń będzie oczywiście decyzja administracyjna wydana przez właściwy Inspektorat Sanitarny.

Wyjazdy za granicę…

Co uzasadnione, palącym problemem jest również kwestia wyjazdu pracownika za granicę, czy to w celu służbowym, czy prywatnie – na urlop. W tym przypadku najczęściej pojawiają się następujące pytania.

Czy pracodawca może pytać, gdzie pracownik spędzał swój urlop?

Generalnie rzecz biorąc, pytanie przez pracodawcę o miejsce spędzania urlopu przez pracownika wykracza poza jego uprawnienia, naruszając prawo do prywatności pracownika. Kwestia miejsca spędzania urlopu, osób i okoliczności mu towarzyszących to sprawy prywatne pracownika i co do zasady pracownik nie musi o tym informować pracodawcy, a co za tym idzie pracodawca nie ma prawa wymagać wyjaśnień od pracownika w tym zakresie. Jednakże, wydaje się iż w przypadku zaistniałej sytuacji, podstawą dla pracodawcy o udzielenie informacji co do miejsca prywatnego wyjazdu pracownika jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który daje prawo do przetwarzania informacji jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, za jakie można uznać chęć ochrony zdrowia członków zakładu pracy, czy ogólnie zapewnienie bezpiecznych                                 i higienicznych warunków pracy w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Jak jednak wskazuje się w komentarzach prawa, pytanie stawiane przez pracodawcę winno mieć charakter zamknięty, jak najbardziej skonkretyzowany, czyli powinno dotyczyć jedynie krajów gdzie wirus występuje powszechnie i w dużym natężeniu – np. „Czy był/była Pan/Pani na urlopie w którymś z następujących krajów – Włochy, Chiny ect.”. Zaś pytanie zadane w ten sposób – „Gdzie spędzał/spędzała Pan/Pani urlop?” nie może mieć miejsca.

Kancelaria prawna w Rzeszowie

Kancelaria Prawna w Rzeszowie - Tokarczyk i Partnerzy

Czy powrót pracownika z zagranicznego urlopu uprawnia pracodawcę do niedopuszczenia go do pracy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy pracownik powracający z zagranicznego urlopu miał kontakt z osobami zakażonymi wirusem, czy jedynie przebywał na obszarze gdzie wirus występuje. Jeżeli bowiem pracownik miał bezpośrednią styczność ze źródłem wirusa, prawdopodobnie zostanie względem niego wydana decyzja administracyjna zobowiązująca do 14 dniowej kwarantanny – wówczas pracownik ma obowiązek pozostać w domu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zazwyczaj 80 %. Natomiast jeżeli nie będzie przesłanek do skierowania pracownika na kwarantannę, pracodawca mimo to może, według swojego uznania, zwolnić pracownika od świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości, tudzież może skierować go do pracy zdalnej w myśl art. 3 specustawy. Pracodawca nie ma natomiast podstaw prawnych do tego, aby pracownika skierować na badania lekarskie, w związku                                 z wystąpieniem ryzyka zarażenia wirusem spowodowanym powrotem z zagranicy. Obowiązek taki ciąży na pracodawcy jedynie gdy pracownik jest niezdolny do pracy powyżej 30 dni.

Reasumując…

pojawienie się koronawirusa w Europie zauważalnie zmieniło możliwość kształtowania relacji między pracodawcą, a pracownikiem, w szczególności jeśli chodzi o możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w domu, lub w ogóle zwolnienie go od pracy na jakiś czas, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie trudno się domyślić, iż taki stan rzeczy skłaniać może pracowników do nadużyć, np. poprzez skorzystanie ze sposobności do nieco wygodniejszej pracy w domu lub odpoczynku od niej w ogóle – bez wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Wobec powyższego pamiętać należy o tym, iż symulacja choroby lub np. niezgodne z prawdą poinformowanie pracodawcy o powrocie z urlopu z kraju o wysokim natężeniu występowania koronawirusa, naraża pracownika na odpowiedzialność porządkową, a w niektórych przypadkach uzasadniać może nawet rozwiązanie z nim umowy o pracę.  

Zobacz pozostałe
aktualności

25 maj

Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne prawo, które reguluje przetwarzanie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie w...

Czytaj więcej
Jak przygotować się do audytu i wdrożenia RODO w firmie?

25 maj

Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

Odzyskiwanie długów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Zadłużenie może znacząco wpłynąć na płynność finansową i stabilność działaln...

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskać długi od niesolidnego dłużnika?

25 maj

Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

Przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle istotne dla każdego pracodawcy. Rozumienie przepisów i wymogów dotyczących zatrudnienia pozwala uniknąć licznych problemów prawnych i utr...

Czytaj więcej
Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie Prawa Pracy

23 sierpień

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpień

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpień

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwiec

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwiec

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwiec

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maj

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maj

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marzec

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marzec

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudzień

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopad

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopad

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopad

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 październik

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 wrzesień

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwiec

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwiec

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwiec

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maj

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maj

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maj

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maj

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marzec

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marzec

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 luty

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 luty

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 luty

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 styczeń

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 styczeń

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudzień

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudzień

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudzień

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopad

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopad

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 październik

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?