NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl
Chcesz wynająć mieszkanie? Obawiasz się kłopotliwych lokatorów? - Poznaj swoje prawa i obowiązki-main-img
Dodano 06 listopada 2019r.

Chcesz wynająć mieszkanie? Obawiasz się kłopotliwych lokatorów? - Poznaj swoje prawa i obowiązki

Dodano 06 listopada 2019r.

Chcesz wynająć mieszkanie? Obawiasz się kłopotliwych lokatorów? - Poznaj swoje prawa i obowiązki

Wynajem mieszkania to często źródło stabilnego przychodu.  Aby jednak móc ze spokojem czerpać zysk z wynajętego mieszkania warto zadbać o umowę, która w jak najlepszy sposób zabezpieczy właściciela mieszkania przed  kłopotami z nieuczciwym  najemcą.

Pamiętaj, że umowa najmu regulowana jest w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Konstruując jej treść należy sięgnąć do tych przepisów.

Zadbaj o umowę!

Obowiązujące przepisy wprawdzie nie wymagają do zawarcia umowy najmu (innego niż najem okazjonalny - czytaj w kolejnym artykule!) formy pisemnej, co oznacza tyle że umowa najmu zawarta w formie ustnej jest ważna, a jej postanowienia są wiążące dla stron. Nie mniej jednak umowa zawarta na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przeciwnym wypadku będzie poczytywana jako zawarta na czas nieoznaczony, co z kolei rodzi konsekwencje związane z możliwością jej wypowiedzenia. Niewątpliwie jednak korzystniejsze dla celów dowodowych - co oznacza że łatwiej jest udowodnić swoje racje przed sądem - jest zawarcie umowy najmu mieszkania na piśmie, pozwoli to uniknąć nieporozumień co do praw i obowiązków każdej ze stron. Niestety zdarzają się sytuacje, że pomiędzy wynajmującym a najemcą zawierana jest ustna umowa najmu co w późniejszym czasie zwykle powoduje liczne problemy. Aby temu zapobiec warto sporządzić odpowiednią umowę na piśmie a nawet skonsultować jej treść z prawnikiem zanim jeszcze powstanie spór z najemcą.

Podstawowymi elementami, które powinny znaleźć się w każdej umowie najmu są przede wszystkim:

dane wynajmującego i najemcy (pozwalające łatwo zidentyfikować osobę z którą zawieramy umowę). Chodzi o takie dane osobowe jak imię nazwisko, adres zameldowania, a nawet PESEL czy też nr dokumentu tożsamości. Jeżeli strona jest osobą prawną konieczne jest umieszczenie jej danych takich jak firma (czyli nazwa spółki), adres siedziby oraz dane rejestrowe (KRS, NIP, REGON);  

opis przedmiotu umowy czyli oznaczenie rzeczy, która będzie oddana do używania - chodzi przede wszystkim o adres wynajmowanego mieszkania (miejscowość, ulica, numer lokalu), określenie powierzchni mieszkalnej (ilość pomieszczeń, metraż), wyposażenie mieszkania czy też dodatkowe instalacje znajdujące się w nim; Wynajmujący powinien nadto złożyć oświadczenie, iż jest właścicielem mieszkania lub podmiotem uprawnionym do dysponowania lokalem na innej podstawie;

oświadczenia stron - odpowiednio:

- wynajmującego zobowiązującego się do oddania najemcy rzeczy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a ponadto do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z mediów i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego.

- najemcy zobowiązującego się do zapłaty czynszu w zamian za korzystanie z lokalu, a ponadto do utrzymania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegania porządku domowego.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie aby umowa określała dodatkowe obowiązki wynajmującego i najemcy;

określenie czynszu i innych opłat niezależnych od wynajmującego, do których przeważnie zalicza się media (woda, energia, internet);

określenie sposobu i terminu zapłaty czynszu;

określenie czasu trwania umowy, która może być zawarta na czas nieokreślony bądź określony (w tym wypadku należy wskazać początkowy i końcowy termin trwania umowy);

wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy;

 8)* Strony mogą zastrzec w umowie również okres wypowiedzenia najmu, przy czym należy pamiętać że gdy okres wypowiedzenia nie został umownie zastrzeżony a czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc obie strony mogą wypowiedzieć najem najpóźniej na trzy  miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy zaś czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; natomiast gdy czynsz jest płacony w odstępach krótszych niż jeden miesiąc - strony mogą wypowiedzieć umowę na trzy dni naprzód, a gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

 9)* Warto również określić w umowie w jakim celu służy wynajmowany lokal, tak by uniknąć ewentualnych niespodzianek ze strony najemców, np. w postaci podnajmu mieszkania innym najemcom.

Spisz protokół!

Celem uniknięcia nieporozumień związanych z sytuacjami przekraczającymi naturalne zużycie lokalu bardzo przydatny może okazać się protokół przekazania mieszkania (tzw. protokół zdawczo - odbiorczy), czyli szczegółowy opis stanu technicznego mieszkania, przede wszystkim jego wyposażenia i wskazania ewentualnych wad, które mogą utrudniać korzystanie z mieszkania, a także stan liczników w dniu podpisywania umowy, aby udokumentować stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń (stan gazomierza, wodomierza, licznika energii elektrycznej), co będzie stanowiło podstawę przyszłych rozliczeń.

Zabezpiecz swoje interesy!

Na wypadek ewentualnych szkód wyrządzonych w mieszkaniu przez najemcę dobrze sprawdza się w obrocie kaucja, która stanowi zabezpieczenie w pieniądzu pokrycia należności z tytułu najmu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w razie zniszczenia lokalu przez najemcę. Wynajmujący może z niej także potrącić wartość zaległego rachunku za energię czy wodę lub zaległość za czynsz.

Wynajmujący może zatem zabezpieczyć swoje roszczenie kaucją pobierając ją od najemcy przed objęciem najmu (zazwyczaj najemca wpłaca ją najpóźniej do dnia podpisania umowy najmu) w wysokości zazwyczaj równej czynszowi lub jego dwukrotności, przy czym zauważyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kaucja nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

W przypadku braku roszczeń wynajmującego, pobrana wcześniej kaucja podlega zwrotowi.

Skutecznym sposobem zabezpieczenia roszczenia z tytułu najmu jest kara umowna, która polega na tym iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynajmujący może żądać od najemcy zapłaty odszkodowania w ustalonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody a nawet bez względu na to czy w ogóle z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynajmujący szkodę poniósł jak np. w przypadku nieterminowego zwrotu przedmiotu najmu po jego zakończeniu.

Należy jednak pamiętać, że możliwość zabezpieczenia roszczenia karą umowną istnieje tylko  w odniesieniu do  wykonywania zobowiązań niepieniężnych. Wynajmujący nie może zatem zastrzec kary umownej od nieterminowego płacenia czynszu (od czego może natomiast ustalić odsetki za opóźnienie). Natomiast karę umowną może zastrzec - np. w odniesieniu do obowiązku zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym przy uwzględnieniu normalnego używania.

Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Do wypowiadania umów najmu lokali użytkowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Przepis art. 687 Kodeksu cywilnego  pozwala wynajmującemu wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku gdy najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności, ale pod warunkiem że wynajmujący uprzedzi o tym najemcę na piśmie udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego i bezskutecznym upływie tego terminu.

Wymieniony wyżej  przepis nie ma jednak zastosowania do wypowiedzenia umowy najmu niepłacącemu lokatorowi lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego będzie mieć zastosowanie przepis art.  11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli najemca lokalu mieszkalnego jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat pobieranych przez właściciela, za co najmniej trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 Należy jednak zauważyć, że dopełnienie wszelkich formalności i wypowiedzenie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat w przypadku gdy najemca nie zamierza opuścić lokalu. Skutecznym rozwiązaniem zapobiegającym tego rodzaju sytuacjom jest niewątpliwie skorzystanie z instytucji najmu okazjonalnego, o którym będzie mowa już wkrótce w kolejnym artykule.

Zobacz pozostałe
aktualności

23 sierpnia

Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

Odsetki to koszt, który może być naliczony za używanie cudzego kapitału. Standardową miarą ich wysokości jest stopa procentowa. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od wysokości kapitału i długośc...

Czytaj więcej
Czym są odsetki ustawowe od transakcji handlowych?

23 sierpnia

Przerwa w pracy przy komputerze

Każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Jest to wiedza niemalże powszechna, jednak mało osób jest świadomy...

Czytaj więcej
Przerwa w pracy przy komputerze

23 sierpnia

Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

Spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale również długi po zmarłym członku rodziny. Jeśli Twój bliski zmarł, zostawiając długi pamiętaj nie zawsze musisz je s...

Czytaj więcej
Przyjąć czy odrzucić spadek? jak nabyć spadek bez długów?

08 czerwca

Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

Każdy pracownik bez względu na wymiar etatu, który w ciągu dnia pracy pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny ma prawo do okularów korygujących wzrok sfinansowanych...

Czytaj więcej
Prawo pracownika do okularów korygujących w związku z pracą przy komputerze

08 czerwca

Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

Sąd zobowiązał Cię do płacenia rat alimentacyjnych na Twoje dziecko, a Ty nie jesteś już w stanie ich uiszczać? Co w sytuacji, gdy dziecko jest już pełnoletnie, ale dalej się uczy, lub jest w stanie s...

Czytaj więcej
Kiedy przestać płacić alimenty na dziecko ?

08 czerwca

Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółek: cywilnej, jawnej osób fizycznych, jawnej, której wspólnikami są inne podmioty n...

Czytaj więcej
Nowy Polski Ład a opodatkowanie działalności gospodarczej

08 maja

Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy jest znacznie ograniczona i pracodawca musi dość aktywnie zadziałać, żeby udowodnić pracownikowi nie tylko rozmi...

Czytaj więcej
Powierzenie mienia pracownikowi, odpowiedzialność pracownika

08 maja

Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

Z pewnością zetknąłeś się w obecnych czasach z oszustwami bankowymi, które od niedawna przybierają coraz to nowe formy, a stosowane techniki oszustów internetowych pozwalają cyberprzestę...

Czytaj więcej
Cyberprzestępczość w sieci, metoda phishingu i voice phishingu

31 marca

Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

Niekiedy w momencie orzekania przez Sąd o alimentach dla dziecka, Twoja sytuacja materialna pozwala Ci na płacenie ich w odpowiednio wysokiej kwocie. Jednak z uwagi na pewne sytuacje życiowe, ulega on...

Czytaj więcej
Czy można obniżyć zbyt wysokie alimenty?

31 marca

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Regulacje dotycząca pracy zdalnej znajdziemy w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho...

Czytaj więcej
Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?

02 grudnia

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie to jedna z najważniejszych instytucji prawa, potrafi jednak sprawić kłopot także nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu prawnego. Wraz z upływem terminu przedawnienia po stronie dłużnika p...

Czytaj więcej
Co to jest przedawnienie roszczenia?

10 listopada

Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

W art. 51 Kodeksu wykroczeń zostały zawarte przepisy regulujące kwestie dotyczące zakłócania spokoju oraz porządku publicznego zarówno w porze dziennej jak i w nocy. Wkroczenie przeciwko...

Czytaj więcej
Wykroczenia przeciwko porządkowi, spokojowi publicznemu, spoczynku nocnego lub wywołaniu zgorszenia w miejscu publicznym - analiza

10 listopada

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

W razie doznania szkody na mieniu np. poprzez jego zniszczenie lub na osobie np. urazu w wyniku wypadku drogowego istnieje możliwość wyegzekwowania odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem odszkodow...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wywołanej czynem niedozwolonym

10 listopada

Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

Testament ustny można skutecznie wygłosić w sytuacji, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpią szczególne okoliczności, w których zachowanie formy pisemnej testament...

Czytaj więcej
Testament ustny – sprawdź czy możesz przejąć spadek

29 października

Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

W większości przypadków nie da się rozwieść szybko i bez konieczności kilkakrotnego stawienia się w sądzie.

Czytaj więcej
Szybki rozwód- czy to w ogóle możliwe?

16 września

Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

Sygnalizacja świetlna służy kierowaniu ruchem na drodze i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednak często zdarza się, że kierowcy nie stosują się do wskazań sygnalizato...

Czytaj więcej
Mandat za przejazd na czerwonym świetle, czyli jak działa rejestrator przejazdu

25 czerwca

Odszkodowanie dla dziecka

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Nasz najmniejszy wypadek – poślizgnięcie się czy potknięcie - spędzał sen z powiek rodzicom i opiekunom. Wszyscy wokół starali się zatem, żebyśmy żyli i...

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla dziecka

09 czerwca

Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

W pierwszej kolejności, aby alimenty mogły być podwyższone muszą być przyznane przez Sąd. To on decyduje, po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dowodów, w jakiej wysokości Twojemu dziecku będą...

Czytaj więcej
Co zrobić, aby otrzymywać wyższe alimenty na dziecko?

02 czerwca

Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

Jak powszechnie wiadomo rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci, które jeszcze nie mogą samodzielnie się utrzymać - są to tzw. raty alimentacyjne. Al...

Czytaj więcej
Czy matce przysługuje zwrot kosztów związanych z porodem i ciążą od ojca dziecka?

21 maja

Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

Kilka istotnych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować się do uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gdzie go wysłać.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka. Czego potrzebuję, żeby dobrze i samodzielnie złożyć wniosek?

21 maja

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Podejmując trudną decyzją o rozstaniu nierzadko zadajemy sobie pytanie czy jedynym rozwiązaniem jest ostateczne zakończenie małżeństwa przez rozwód. Na przeszkodzie podjęcia decyzji o definityw...

Czytaj więcej
Rozwód a separacja – jakie są różnice?

21 maja

Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy posiada wykształcenie prawnicze oraz czy korzysta z fachowej pomocy prawnej, w naszym przekonaniu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa, dot...

Czytaj więcej
Przedawnienie roszczeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej

21 maja

Czym są koszty procesu?

Koszty procesu to opłaty i wydatki jakie zobowiązane są ponieść osoby uczestniczące w procesie. Pierwszą opłatą składającą się na koszty procesu jest opłata od pozwu (opłata sądowa), którą pono...

Czytaj więcej
Czym są koszty procesu?

08 marca

Rozwód bez zgody małżonka

Zastanawiasz się od czego zacząć ? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o rozwodzie. Już to zrobiłeś i nie wiesz co dalej? Teraz pomyśl, czy chcesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego...

Czytaj więcej
Rozwód bez zgody małżonka

08 marca

Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny kojarzy się z płatnością na wspólne małoletnie dzieci. Jednak osoby zawierające związek małżeński nie uświadamiają sobie, że w przypadku rozwodu, sąd może pr...

Czytaj więcej
Alimenty od małżonka po rozwodzie – kiedy i komu przysługują?

19 lutego

Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy zobowiązani są także powołać organy spółki, bowiem każda osoba prawna, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa poprzez swoje organy

Czytaj więcej
Zatrudnienie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

19 lutego

Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

Zarabiasz lub planujesz zarabiać na realizacji swojej pasji do fotografii? Zastanawiasz się co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz lub gdy Twoja działalność na dobre się rozwinie? Ten artykuł jest dla...

Czytaj więcej
Jak fotograf powinien rozliczać się z podatków?

05 lutego

Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

Likwidacja oraz ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) to dwa możliwe sposoby zakończenia jej działalności .....

Czytaj więcej
Likwidacja czy upadłość Spółki z o.o. - Co wybrać?

13 stycznia

Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

Miej świadomość, że nikt na Ciebie żadnej kary nie nałoży jeżeli takiej odpowiedzi nie złożysz, jednak złożenie tej odpowiedzi jest w Twoim interesie!

Czytaj więcej
Odpowiedź na pozew rozwodowy - Czy warto wnosić?

13 stycznia

Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

Zarówno zadatek jak i zaliczka to postanowienia, które zamieszcza się w umowie, by regulowały pewien wycinek prawa i obowiązków umawiających się stron.

Czytaj więcej
Zadatek czy zaliczka? Co przepada a co zostaje?

21 grudnia

Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

Wynajem mieszkania niekiedy może okazać się przyczyną wielu niedogodności, w tym również kłopotów finansowych Oddanie lokalu w używanie innej osobie może przysporzyć Ci długów i w...

Czytaj więcej
Umowa najmu okazanego - dlaczego warto ją zawrzeć

14 grudnia

Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

Dokonałeś zakupu jakiejś rzeczy, albo zawarłeś z kimś umowę i nie wywiązałeś się z zapłaty? Uważaj, bo ta osoba może złożyć do Sądu pozew o zapłatę.

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty – Dostałem nakaz zapłaty, co robić ?

14 grudnia

Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

Reklamacja ma miejsce w odniesieniu do towaru wadliwego. Wadą jest nie tylko uszkodzenie danej rzeczy, czy wydanie jej w stanie niezupełnym, ale także np. brak pewnych właściwości (cech), które...

Czytaj więcej
Zwrot towaru - czyli kilka słów o regulaminach sklepowych

27 listopada

Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód to scenariusz, którego nie zakłada żadne małżeństwo. Jednak życie jest nieprzewidywane i nie da się go w żaden sposób zaplanować.

Czytaj więcej
Dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie

10 listopada

Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Kiedy komornik sądowy puka do drzwi, najczęściej nikt nie spodziewa się tej niezapowiedzianej wizyty. Dlaczego do mnie? Co on chce i jakim prawem? Przecież w żadnym sądzie nie byłem! Wizyta komornika...

Czytaj więcej
Komornik sądowy – czyli co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

20 października

Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może skorzystać z prawa do niej?

W przypadku orzeczenia przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, dla większości osób, a w głównej mierze dla zawodowych kierowców, stanowi to nie lada...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – czym tak naprawdę jest i kto może  skorzystać z prawa do niej?

20 października

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 października

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 października

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

18 września

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

04 września

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudnia

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopada

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 października

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 października

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marca

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marca

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?