PARTNERZY

Jarosław Sanok
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ? -main-img
Dodano 06 marzec 2019r.

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Dodano 06 marzec 2019r.

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami.
O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małżeństwo.

Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Uprawnionym jest także małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, choćby nie znajdował się w niedostatku, jednak rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Obowiązanym jest małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych są także dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci jest niezdolność do samodzielnego utrzymania się.
Często usamodzielnienie się mylnie utożsamione jest z osiągnięciem pełnoletniości, bądź ukończeniem 24 roku życia. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka pełnoletniego, także w sytuacji gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie np. z powodu choroby psychicznej. Jedyną miarodajną okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest ustalenie okoliczności związanej z możliwością samodzielnego utrzymywania się dziecka. 

Wysokość alimentów uwarunkowana jest trzema okolicznościami:

  1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,
  2. możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica,
  3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Obowiązani do świadczeń rodzice, mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wypadkową powyższego są pytania: Co z dzieckiem, które osiągnęło pełnoletniość ? Co z dzieckiem, które studiując nie wywiązuje się  należycie z obowiązków związanych z edukacją ?

Jeżeli dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie egzaminów, powtarza lata studiów i nie podejmuje starań o znalezienie pracy, to obowiązek rodziców dalszego dostarczania środków utrzymania i wychowania ustaje.

Powyższe znajduje poparcie w orzecznictwie, które wskazuje, że dziecko które nie dokładając należytej staranności nie zdaje egzaminów przedłuża obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy także krewnych w linii prostej (dziadkowie, rodzice, wnuki), a także rodzeństwo. Obowiązek ten spoczywa także na przysposabiającym i przysposobionym.

 

Zobacz pozostałe
aktualności

18 wrzesień

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w...

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?