PARTNERZY

Jarosław Sanok
Rozwód bez orzekania o winie-main-img
Dodano 18 wrzesień 2020r.

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Dodano 18 wrzesień 2020r.

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód każdy z małżonków musi podjąć własną decyzję czy chce rozstać się polubownie, czyli w miarę zgodnie i szybko, czy uważa, że drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między nimi nastąpił trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód wskazuje, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, bądź też orzeka, że żaden z nich jej nie ponosi. 

Niewątpliwie najczęstszą przyczyną rozwodu bez orzekania o winie jest niezgodność charakterów, niemożność porozumienia się co do dalszego wspólnego życia, wygaśnięcie więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej, czy też zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Co istotnie w pozwie rozwodowym bez orzekania o winie nie warto rozpisywać się bardzo szczegółowo, na temat dlaczego nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ani wykazywać jak złym małżonkiem była druga strona, wystarczy jedynie ogólnie wskazać przyczyny, dla których nie widzimy szansy na uratowanie małżeństwa.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest niewątpliwie najszybszym i dużo tańszym rozwiązaniem dla małżonków, ponieważ zwykle można go otrzymać na jednej bądź dwóch rozprawach, gdzie w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie całe postępowanie może się ciągnąć i trwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

W sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni, że ich więzi oraz pożycie ustały, nie będzie konieczności przedstawiania licznych dowodów wykazujących winę drugiej strony, czy przesłuchiwanie dodatkowych świadków, co tylko wydłuży trwające postępowanie rozwodowe, i ukaże na światło dzienne dość intymne i prywatne sprawy.

Adwokat Rzeszów

Adwokat Rzeszów - Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy

Kolejną zaletą omawianego rozwodu są względy ekonomiczne. Zgodnie z art. 37 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi zawsze 600 zł i ponosi ją małżonek, który występuje z pozwem o rozwód. Natomiast zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b sąd w przypadku rozwodu bez orzekania o winie z urzędu zwraca stronie wnoszącej opłatę połowę uiszczonej kwoty tj. 300 zł. Oznacza to, że koszty przy rozwodzie bez orzekania o winie są znacznie niższe, niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Na dodatek sąd nałoży na pozwanego obowiązek uczestniczenia w kosztach, tzn. będzie on zobowiązany do zwrócenia powodowi 150 zł.

Rozwód bez orzekania o winie, a kontakty z dziećmi i alimenty

Na wstępie należy wskazać, iż wina orzekana, bądź też nie przy rozwodzie nie wpływa na kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej lub na kontakty z dziećmi.

Odnosząc się do kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów z dziećmi przy rozwodzie bez orzekania o winie należy wskazać, że sprawa jest prosta, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, jak ma wyglądać władza rodzicielska oraz ich kontakty z dziećmi. Dlatego warto wcześniej wypracować porozumienie dot. kontaktów, które – jeśli nie jest sprzeczne z dobrem dzieci – zostanie przez sąd zaakceptowane i przepisane do wyroku rozwodowego. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne dla obu stron. Rodzice sami ustalają tak jak im wygodnie, jak w ciągu najbliższych lat - a może ich być nawet kilkanaście jeśli dzieci są małe w chwili rozwodu - będą sprawować opiekę nad dziećmi. Rodzice mogą wnioskować, aby Sąd w ogólne nie orzekał w wyroku rozwodowym o kontaktach z dziećmi ( art. 58 §1 i §1b kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ). Praktyka sądowa wskazuję, że niezwykle rzadko sąd nie orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi w wyroku rozwodowym, jednak warto podkreślić, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką możliwość.

Co do alimentów, zazwyczaj sąd w wyroku rozwodowym wskazuje stałe miejsce zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców, natomiast co do drugiego orzeka obowiązek alimentacyjny. Jednak, gdy małżonkowie mają wypracowane wspólne porozumienie ta kwestia pozostaje bezsporna i jest jedynie formalnością.

Rozwód bez orzekania o winie, a kurator

W przypadku sprawy o rozwód, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci sąd może zgodnie z art. 434 kodeksu postępowania cywilnego zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorowi sądowemu. Sąd nie ma obowiązku zlecania takiego wywiadu, jednak rzadko można spotkać się z sytuacją, kiedy w razie posiadania małoletnich dzieci sąd zaniecha takiego postępowania. Rolą kuratora jest sprawdzenie w jakich warunkach wychowują się dzieci, tzn. ich sytuacji bytowej oraz wychowawczej. Kurator w trakcie wywiadu może zadawać pytania, które mają na celu pomoc w ocenie sytuacji małoletnich. Na koniec kurator sporządza pisemną opinię, którą przekazuje sądowi. Warto wspomnieć, że wizyty kuratora nie należy się obawiać, nie chce on w żaden sposób zaszkodzić rodzicom, jego celem jest jedynie sprawdzenie w jakich warunkach wychowują się dzieci. Koszt wywiadu kuratora to ok. 75 zł. Dopuszczalne jest zamiast wywiadu kuratora, powołanie świadka, który zezna w jakich warunkach wychowują się dzieci. Jednak takie zeznania mogą być uznane za mało obiektywne, choć w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, kiedy między małżonkami nie ma konfliktu mogą okazać się wystarczające.

Alimenty dla drugiego małżonka

            Art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje sytuację, gdzie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków może żądać od drugiej strony dostarczania środków utrzymania, w zakresie, który jest usprawiedliwiony potrzebom jednego małżonka i możliwościom zarobkowym oraz majątkowym drugiego małżonka. Warunkiem otrzymywania omawianych alimentów jest znajdowanie się w niedostatku. Niedostatek oznacza sytuację materialną, podczas której osoba nie może samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb tzn. nie ma możliwości utrzymania siebie w pełnym zakresie. Obowiązek alimentacyjny trwa 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu, jednak Sąd może przedłużyć ten okres. Ponadto obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka będącego w niedostatku małżeństwa. 

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Podobnie jak w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej, czy kontaktów wina nie wpływa na podział majątku małżonków i o niczym nie przesądza.

Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku. Warunkiem jest nie spowodowanie nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza, to że jeżeli małżonkowie są zgodni co do kwestii podziału majątku to wtedy nie ma przeszkód, aby w wyroku rozwodowym Sąd przychylił się do ich ustaleń i je zatwierdził. Natomiast jeżeli między małżonkami nie ma zgody konieczne będzie wystąpienie z odrębnym wnioskiem o podział majątku. Podobnie jak w przypadku władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi praktyka rozwodowa dotycząca dokonywania przez sąd podziału majątku w wyroku rozwodowym jest niezwykle rzadka, jednak również warto zaznaczyć, iż jest to możliwe.

Zatem jeżeli małżonkom zależy na w miarę szybkim i tanim przeprowadzeniu rozwodu i zakończeniu małżeństwa, a co za tym idzie rozpoczęciem nowego, samodzielnego życia, powinni rozważyć właśnie rozwód bez orzekania o winie, który może się okazać dla nich najlepszym rozwiązaniem. 

 

Dorota Borończyk – Aplikant radcowski

Zobacz pozostałe
aktualności

20 październik

Rozwód z orzeczeniem o winie

Z żądaniem rozwodu, może wystąpić każdy z małżonków, między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z pierwszych decyzji jakie musi podjąć zarówno osoba kt&oacute...

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie

01 październik

Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną, a więc każda osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, spółka prawa h...

Czytaj więcej
Definicja MŚP - Małe i średnie przedsiębiorstwa

01 październik

Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód może stwierdzić, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego, jeśli drugi małżonek tak...

Czytaj więcej
Przemoc fizyczna i psychiczna a rozwód z orzeczeniem o winie

04 wrzesień

Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

Przedłużający się okres pandemii spowodowanej COVID-19 wielu pracodawców zmusza do weryfikacji kosztów prowadzonej działalności. Jedyną z pierwszych decyzji wynikających z redukcji wydat...

Czytaj więcej
Zwolnienia grupowe w czasach pandemii

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?