PARTNERZY

Jarosław Sanok
Tarcza antykryzysowa – co oznacza dla mnie?-main-img
Dodano 01 kwiecień 2020r.

Tarcza antykryzysowa – co oznacza dla mnie?

Dodano 01 kwiecień 2020r.

Tarcza antykryzysowa – co oznacza dla mnie?

Natężone w ostatnich dniach wysiłki rządzących sprawiły, że stanęliśmy dziś w zupełnie nowej sytuacji prawnej. Czym tak naprawdę jest „Tarcza Antykryzysowa”? W jaki sposób może mi pomóc w dobie pandemii?

Rządowy pakiet antykryzysowy został wprowadzony Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera szereg różnorodnych rozwiązań, które w założeniu mają pomóc przetrwać kryzys gospodarczy. Abstrahując od dyskusji nad jej skutecznością skupmy się na tym jakie realne narzędzia daje przedsiębiorcom i pracownikom.

Zwolnienia ze składek ZUS

Jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcą zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, obecnym na rynku co najmniej od 31 stycznia 2020 roku, możesz liczyć na zwolnienie Ciebie oraz Twoich pracowników z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od marca do kwietnia 2020 roku (łącznie 3 miesiące). Na taką pomoc mogą liczyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenia postojowe z Funduszu Pracy

Jest to forma pomocy przewidziana dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, u których pandemia spowodowała przestój w ich działalności lub działalności ich zleceniodawców. W przypadku samozatrudnionych, którzy nie zdecydowali się zawiesić działalności konieczne będzie udokumentowanie spadku przychodu o minimum 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Osoby te przy spełnieniu określonych warunków mogą liczyć na świadczenie w wysokości nawet 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. Również w tym przypadku obowiązują kryteria czasowe (rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku) oraz odnoszące się do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim miesięcu.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika

Przestój ekonomiczny może uzasadniać obniżenie wynagrodzenia nawet o 50%, jednak nie może ono być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W sytuacji spadku obrotów gospodarczych (min. 15% w skali dwóch kolejnych miesięcy lub 25% w skali jednego miesiąca) przedsiębiorca może też, zamiast obniżania wynagrodzenia, obniżyć wymiar czasu pracy o 1/5, ale nie więcej, niż o ½ etatu.

Ratunkiem dla pracodawców ma być możliwość wnioskowania o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia powiększonego o wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na skrócenie wymiaru czasu pracy – uzyska dofinansowanie nie wyższe niż 40%. Świadczenie może być wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Ułatwienia podatkowe

Przepisy ustawy zawierają ponadto szereg przepisów odciążających przedsiębiorców pod kątem podatkowym, umożliwiającym różnego rodzaju odliczenia w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi przez pandemię. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość odliczania 200% wartości darowizn przekazanych na walkę z COVID-19.

Należy tutaj wymienić także zapisy umożliwiające przesunięcie obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych VAT dla dużych firm z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 roku, odroczenie do 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek zawieranych do 31 sierpnia 2020 roku, czy też wydłużenia terminu na składanie informacji w przedmiocie cen transferowych do 30 września 2020 roku.

Kredyty bankowe oraz zamówienia publiczne

Zapewnieniu płynności finansowej pomagać mają także udzielane jako pomoc publiczna poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane dużym przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulacje mają także prowadzić do ułatwień w funkcjonowaniu mniejszych podmiotów w zakresie oceny zdolności kredytowej oraz odraczania spłat kredytów obrotowych.

Rozwiązania przedstawione w ustawie dążą do zapewnienia stabilności w zakresie zamówień publicznych, poprzez wydłużenie terminów realizacji oraz wyłączenie możliwości stosowania kar umownych za opóźnienia wywołane pandemią. W odniesieniu do zamówień bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii zapewniono szybszy tryb procedowania poprzez wyłączenie stosowania przepisów ustawy dot. zamówień publicznych.

Oddech dla branży turystycznej i rozrywkowej

Wobec zamknięcia obiektów turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, czy eventowych oraz wyłączenia możliwości organizowania wydarzeń z powodu pandemii, ustawa wydłuża terminy do zwrotu uiszczonych przez klientów zaliczek i opłat do 180 dni licząc od dnia rozwiązania umowy. Rząd w trosce o przedsiębiorców z tego segmentu rynku zachęca do rezygnacji z żądania zwrotu uiszczonych kwot na przez korzystania z voucherów możliwych do wykorzystania na wydarzenia organizowane po wygaśnięciu pandemii.

Przedstawione regulacje mają z jednej strony odciążyć przedsiębiorców zmagających się nieznanym nam dotychczas kryzysem, z drugiej strony stanowią próbę przeciwdziałania nieuniknionemu wzrostowi bezrobocia oraz zmierzają do zapewnienia pracownikom możliwie najlepszych warunków w dobie zbliżającej się recesji. Z uwagi na krótki i intensywny proces legislacyjny, a także na szereg skomplikowanych procedur i wymogów związanych z uzyskiwaniem różnych form pomocy zawartych w ustawie, w każdym wypadku rekomendujemy Państwu kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Zobacz pozostałe
aktualności

10 styczeń

Kredyty frankowe – „odfrankowienie” czy unieważnienie umowy?

Orzecznictwo, nie tylko sądów powszechnych, ale również Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w sprawach tzw. kredyt&...

Czytaj więcej
Kredyty frankowe – „odfrankowienie” czy unieważnienie umowy?

19 grudzień

Pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia na czas. Pomocy!

Każdy z nas chce być zadowolony ze swojej pracy a przede wszystkim z wynagrodzenia za wykonaną przez nas pracę. Co w przypadku gdy pracodawca nie chce wypłacać wynagrodzenia na czas, notorycznie się s...

Czytaj więcej
Pracodawca nie płaci mi wynagrodzenia na czas. Pomocy!

19 grudzień

Rozwodzimy się ...

Zawierając związek małżeński żadna ze stron nie myśli o tym, że ten właśnie związek zawierany z miłości i przywiązania, może się rozpaść. Jednak, z różnych powodów, często po kilku latac...

Czytaj więcej
Rozwodzimy się ...

16 grudzień

Gdy zobowiązany rodzic nie płaci, czyli krótki poradnik jak zmusić do płacenia alimentów na dziecko

Niniejszy artykuł powstał na kanwie stanów faktycznych i pytań, które pojawiały się podczas udzielanych w naszej kancelarii bezpłatnych poradach prawnych.

Czytaj więcej
Gdy zobowiązany rodzic nie płaci,  czyli krótki poradnik jak zmusić do płacenia alimentów na dziecko

04 listopad

Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników natury psychologicznej i prawnej. Może przybierać różne formy. To samo zachowanie w jednej sytuacji może zost...

Czytaj więcej
Mobbing – czym właściwie jest? Czy jestem ofiarą mobbingu? Jak dochodzić swoich praw?

15 październik

Fikcja polisolokat

Polisolokata lub „uefka” to nazwy odnoszące się do ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Największe zainteresowanie tego typu produktami ubezpieczeniowo-finan...

Czytaj więcej
Fikcja polisolokat

07 październik

Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletniości ani z momentem zakończenia edukacji, ale ....

Czytaj więcej
Masz dorosłe dzieci i ciągle płacisz alimenty ....

06 marzec

Wypadek drogowy – i co dalej?

W 2018 roku w Polsce doszło do ponad 34 tys. wypadków drogowych. Nie można się nie zgodzić, że jest to zdarzenie bardzo powszechne, w którym uczestniczyć może każdy z nas – zar&oac...

Czytaj więcej
Wypadek drogowy – i co dalej?

06 marzec

Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby, potocznie nazywane są alimentami. O obowiązku alimentacyjnym sąd orzeka w wyroku rozwiązującym małż...

Czytaj więcej
Alimenty. Uprawnienie czy obowiązek ?