NASZE ODDZIAŁY

Jarosław Sanok Lubaczów Przemyśl

Tokarczyk i Partnerzy oddział w Stalowej Woli

Tokarczyk i Partnerzy oddział w Stalowej Woli

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów w Rzeszowie
Oddział w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 18A, tel. 795 66 78 68

Kompleksowa pomoc prawna przydaje się w wielu sprawach, dotyczących życia prywatnego i zawodowego każdego człowieka. Kancelaria Tokarczyk i Partnerzy oferuje rzetelną i sprawną obsługę w wielu obszarach prawa, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji czy podmiotów administracji publicznej.

Adwokat Salowa Wola - Oddział Kancelarii Tokarczyk i Partnerzy w Stalowej Woli prowadzi nasz współpracownik Radca Prawny Anna Gotkowska. Radca prawny z długoletnim doświadczeniem zawodowym oferuje rzetelną i sprawną obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów administracji publicznej. Anna Gotkowska radca prawny w Stalowej Woli występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych, a także w sprawach karnych. Ponadto od kilkunastu lat jest szkoleniowcem z zakresu prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych i prawa instytucji kultury. Współpracuje z wydawnictwami prawniczymi jako autorka praktycznych tekstów dotyczących wielu dziedzin prawa. Jest autorką kilku publikacji książkowych z zakresu prawa medycznego, prawa pracy i prawa instytucji kultury. 

Radca prawny Anna Gotkowska w Stalowej Woli wraz z zespołem adwokatów i radców prawnych z Tokarczyk i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Rzeszowie oferuje profesjonalne doradztwo prawne, zaangażowanie w prowadzone sprawy, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz skuteczność w działaniu.

Szczególna ofertę kierujemy do klientów będących przedsiębiorcami proponując im stałą współpracę. Dzięki specjalizacji w wielu dziedzinach prawa wspólnie z zespołem adwokatów i radców prawnych w Tokarczyk i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Rzeszowie zapewnimy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną Twojej firmy, dostosowaną do wymagań brany w jakiej działasz i Twoich potrzeb. Klientom prywatnym oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy i komunikatywność. Dlatego już na początku przygotowujemy i przekazujemy plan działania w Twojej sprawie zawierający możliwe do przewidzenia terminy, koszty prowadzenia sprawy i szanse na pomyślne jej zakończenie. Zawsze szczegółowo wyjaśniamy zawiłości prawne i skutki podejmowanych decyzji. Oferujemy proste zasady współpracy. Na bieżąco informujemy o wszystkich postępach w sprawie, działając zawsze w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Nieodpłatna pomoc prawna
W każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12.00 do 13.00 prawnicy z naszej kancelarii udzielają krótkich, 15 minutowych bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest telefoniczna rejestracja pod numerem 795 66 78 68.

Zakres usług

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, m.in. wynikające z umów, dochodzenia odszkodowań w tym komunikacyjnych, windykacji należności,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, wynikające z testamentu, o zachowek, uznanie niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym m.in. ustanowienie służebności, o zasiedzenie, ustalenia korzystania z rzeczy wspólnej, zniesienie współwłasności,
 • sporządzenie pism procesowych, umów i wniosków
 • sporządzanie opinii prawnych
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych


Prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami w sporach wynikających ze stosunku pracy
 • opiniowanie lub opracowywanie projektów umów o pracę, umów dotyczących zakazu konkurencji, umów o poufności oraz innych umów z zakresu prawa pracy.
 • opiniowanie lub opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, kodeków etyki, regulaminów naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych regulaminów, obwieszczeń, ogłoszeń i zarządzeń wydawanych przez pracodawcę w ramach jego uprawień
 • pomoc prawna w zakresie kontaktów ze związkami zawodowymi
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu lub mobbingu w miejscu pracy
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności wypowiadania umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, wypłacania premii i nagród, ukarania pracownika i innych dotyczących uprawnień i obowiązków wynikających z prawa pracy
   

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 • doradztwo w zakresie zakładania, przekształcenia, łączenia lub likwidacji spółek
 • doradztwo przy wyborze najlepszej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 • pomoc w rejestracji spółek prawa handlowego
 • prowadzenie mediacji i negocjacji handlowych
 • opiniowanie lub sporządzanie projektów umów w obrocie handlowym
 • opiniowanie lub sporządzanie projektów uchwał, statutów, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych w podmiotach gospodarczych
 • audyt prawny w zakresie zawartych umów
 • pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych


Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód lub separację
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o ustalenie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem, porozumień wychowawczych, pieczy nad dzieckiem,
 • sprawy dotyczące objęcia opieką lub kuratelą,
 • sprawy o ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa
 • sprawy o przysposobienie


Prawo administracyjne

 • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowo–administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz innych pism, zażaleń, skarg i wniosków w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie pism, zażaleń i skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • sprawy o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
 • opiniowanie lub sporządzanie decyzji administracyjnych wydawanych przez uprawnione podmioty
 • opiniowanie spraw z zakresu prawa administracyjnego
 • pomoc prawna w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Prawo karne

 • pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • sprawy o naprawianie szkody wyrządzonej w wyniku przestępstwa
 • zastępstwo procesowe oskarżycieli prywatnych
 • obrona w sprawach karnych, o wykroczenia w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych


Prawo instytucji kultury

 • obsługa prawna instytucji kultury
 • opiniowanie lub sporządzanie umów, regulaminów, zarządzeń
 • opiniowanie lub sprawdzanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej, instrukcji kancelaryjnej, ochrony danych osobowych
 • opiniowanie lub sprawdzanie decyzji administracyjnych wydawanych w związku odmową udzielenie informacji publicznej
 • pomoc prawna w zakresie współpracy z organizatorem
 • sporządzanie opinii prawnych

Adwokat Stalowa Wola oferuje skuteczną pomoc w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa instytucji kultury. To gwarancja profesjonalnego doradztwa, zaangażowania w prowadzone sprawy oraz skuteczności w działaniu.

Wieloletnie doświadczenie, zdobyta wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają na dobór optymalnych rozwiązań, zaś do każdego klienta i jego sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i zawsze z pełnym zaangażowaniem. Dla nas niema spraw mniej ważnych- każda traktowana jest jako priorytetowa. 

Klientom indywidualnym zapewniamy wysoki poziom komunikatywności, dzięki czemu w sposób zrozumiały wyjaśniamy poszczególne kroki i działania, a także już na samym wstępie określamy orientacyjne koszty prowadzenia sprawy oraz możliwości jej zakończenia. Jesteśmy w ciągłej dyspozycji, pozostając otwartymi na wszystkie pytania i rozwiewając wszelkie wątpliwości. W jak najbardziej możliwy sposób staramy się działać na korzyść każdego Klienta.

Szczególna oferta dotyczy kompleksowej obsługi prawnej firm i kierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Zachęcamy do stałej współpracy, zapewniając profesjonalną obsługę prawną firmy, dopasowaną do potrzeb i wymagań danej branży.

Radca Prawny Anna Gotkowska
Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów w Rzeszowie
Oddział w Stalowej Woli